Peilbesluit Langbroekerwetering

Nieuw Peilbesluit voor Langbroekerwetering

In 1122 werd op initiatief van bisschop Godebald van Utrecht de Kromme Rijn afgedamd bij Wijk bij Duurstede. Na afsluiting van de Kromme Rijn is de Langbroekerwetering gegraven  om het moerasgebied dat er lag, te ontwateren en geschikt te maken voor onder meer landbouw. In de afgelopen 900 jaar zijn er in dit gebied landgoederen, boerenbedrijven, natuurgebieden en dorpjes gekomen. Allemaal functies die verschillende waterpeilen nodig hebben. De bodem is daarbij ook nog eens heel verschillend en complex, liggend tussen de hogere zandgronden van de Utrechtse Heuvelrug en de stroomruggen in de kom van Langbroek.

Voor dit gebied, welke globaal ligt tussen Amerongen, Wijk bij Duurstede Odijk en Driebergen, heeft het waterschap op 11 mei 2022 een nieuw peilbesluit vastgesteld. In het peilbesluit staat aangegeven welke waterstanden het waterschap in de zomer en welke het in de winter hanteert. Het gebied van Landgoed Kolland, is niet in dit peilbesluit opgenomen. Hiervoor loopt een apart proces.

Mogelijkheid om in beroep te gaan tegen peilbesluit

Een belanghebbende die ook een zienswijze heeft ingediend op het ontwerp-peilbesluit kan, binnen 6 weken na bekendmaking, beroep bij de Rechtbank in Utrecht instellen, conform artikel 8.1 Algemene wet bestuursrecht. Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u kijken op www.rechtspraak.nl.

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het besluit. Als u het niet eens bent met de aanpassing van de peilen kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen waarin u verzoekt het besluit te schorsen. Het verzoek kunt u indienen bij de Voorzieningenrechter bij voornoemde rechtbank. Ook hiervoor is griffierecht verschuldigd.

De stukken met betrekking tot peilbesluit Langbroekerwetering 2022 en informatie over de wijze waarop een belanghebbende in beroep kan gaan bij de Rechtbank kunt u vinden onder het kopje:  “Alle stukken van het peilbesluit Langbroekerwetering 2022”.

Herstelbesluit voor landgoed Kolland 2022

In december 2019 is voor landgoed Kolland een wijziging van het peilbesluit uit 2008 vastgesteld. Deze wijziging heeft de rechtbank op 3 november 2021 vernietigd. Het waterschap heeft vervolgens aanvullende onderzoeken uitgevoerd om invulling te geven aan de rechtbankuitspraak. Naar aanleiding van deze extra onderzoeken heeft het waterschap een herstelbesluit opgesteld. De resultaten van de extra onderzoeken hebben niet geleid tot aanpassing van de wijziging van het peilbesluit Langbroekerwetering (2008) voor landgoed Kolland (2019). De peilen en peilgebiedsgrenzen zijn hetzelfde gebleven als in de wijziging van het peilbesluit uit 2019.

Beroep herstelbesluit

Het herstelbesluit maakt onderdeel uit van de lopende hoger beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Partijen in deze hoger beroepsprocedure die zich niet in het herstelbesluit kunnen vinden, hoeven daarom geen afzonderlijk beroep in te stellen. Andere belanghebbenden kunnen, binnen 6 weken na bekendmaking, ook beroep instellen bij de Raad van State.

De stukken met betrekking tot dit herstelbesluit en informatie over de wijze waarop een belanghebbende bij de Raad van State in beroep kan gaan, kunt u vinden onder het kopje “Alle stukken herstelbesluit voor landgoed Kolland”.


Contact

Alle stukken herstelbesluit voor landgoed Kolland

Eerdere berichten over peilbesluit Langbroekerwetering