Peilbesluit Kamerik

Momenteel is het waterschap bezig met het opstellen van een nieuw peilbesluit voor het gebied rondom Kamerik. In een peilbesluit leggen we vast welk peil in welk gebied moet worden gehandhaafd. De huidige peilbesluiten dateren uit 2007, 2009 en 2013.

Bij het herzien van een peilbesluit zijn de gebruiksfuncties van het gebied het uitgangspunt. In dit gebied zijn dat voornamelijk landbouw en bebouwing. Deze gebruiksfuncties stellen verschillende eisen aan de hoogte van het waterpeil. De doelstelling van het waterschap is een waterhuishouding te realiseren waarbij alle gebruiksfuncties zo goed mogelijk worden bediend.

Laatste nieuws

Kamerik-Teylingens en Oud Kamerik

kamerik4

Het plangebied ligt direct ten noorden van Woerden, de Grecht is de westelijke grens en de rijksweg N212 de oostelijke. De noordelijke grens is een deel van de Heinoomsvaart en de Geer.

Het omvat vier afvoergebieden: Oudendam, Oud-Kamerik, Kamerik-Teylingens en Brediusbos. De hoogwatervoorziening langs de Kamerikse Wetering in Oud-Kamerik is geen onderdeel van dit peilbesluit, omdat het peilbesluit voor dat gebied in 2020 al is herzien.

Samenwerking en communicatie

Om een peilbesluit te realiseren waarmee zowel de gebruikers als het waterschap uit de voeten kunnen, is samenwerking essentieel. Daarom betrekt het waterschap gebruikers en eigenaren bij het tot stand komen van een nieuw peilbesluit. Via deze webpagina en nieuwsbrieven (waarvoor u zich via deze site kunt opgeven) houden wij belanghebbenden op de hoogte van de voortgang. Daarbij sluiten we zo veel mogelijk aan bij al lopende gebiedsprocessen zoals het kavelruilproces en klimaatslimboeren.

Er zal een begeleidingsgroep worden opgesteld, die het waterschap zal adviseren over de aanpak en fungeert als denktank. Deze groep zal bestaan uit vertegenwoordigers van de landbouwsector, natuurbeheer, bewoners, gemeente(n) en provincie(s).

Bodemdaling

In de veengebieden vindt bodemdaling plaats; hierdoor neemt de hoogteligging in het gebied af in noordelijke richting. Rondom lintbebouwing liggen collectieve hoogwatervoorzieningen die in het beheer zijn van het waterschap. Een hoogwatervoorziening is een gebied waarin het peil hoog wordt gehouden om schade aan houten funderingspalen te voorkomen.

Wie doet wat in het waterbeheer?

Voor een goed werkend watersysteem is men afhankelijk van verschillende partijen met verschillende belangen.

Contact

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Ben Jonkman, ben.jonkman@hdsr.nl Bellen kan ook: (030) 634 5700.