Start inspraak ontwerp projectplan Enkele Wiericke – KWA+

Gepubliceerd op 10 maart 2020

Inspraak op de plannen is mogelijk tot en met 6 mei 2020.

Update: De termijn van de inspraak is verlengd tot 6 mei. Voor meer informatie zie het nieuwe bericht.

Het waterschap heeft een ontwerp-projectplan opgesteld voor de maatregelen aan twee bruggen in de Enkele Wiericke bij Nieuwerbrug. De maatregelen zijn onderdeel van het project Capaciteitsuitbreiding Klimaatbestendige WaterAanvoer (KWA+). Het projectplan ligt van 12 maart t/m 22 april 2020 ter inzage. Op maandag 23 maart organiseert het waterschap in het Wierickehuis in Nieuwerbrug een inloopavond over de plannen. (Toevoeging 17 maart 2020: Deze avond gaat ivm het Coronavirus NIET door!)

Wateraanvoer en bruggen

Tijdens extreme droogte kampt West-Nederland met verzilting en is er te weinig zoetwater beschikbaar. De aanvoer van water via de Klimaatbestendige WaterAanvoer (KWA) biedt dan uitkomst. Door de klimaatverandering is er vaker en langduriger behoefte aan zoetwater. Reden voor het waterschap om de KWA uit te breiden.

Een van de aanvoerroutes loopt via de Enkele Wiericke naar de Oude Rijn. Vlak voor het punt waar de Enkele Wiericke uitmondt in de Oude Rijn, liggen twee bruggen: een auto- en een fietsbrug. Deze bruggen zorgen voor een versmalling van de Wiericke en voor opstuwing van water. Het waterschap wil beide bruggen vervangen door bruggen waar meer water onder door kan stromen.

De voorgenomen maatregelen

In het plan staat beschreven hoe de twee bruggen in de Enkele Wiericke een knelpunt vormen en op welke manier het waterschap de bruggen wil vervangen. In dit plan staat ook wat de gevolgen zijn voor de omgeving en welke maatregelen het waterschap wil treffen om die gevolgen te voorkomen of te beperken.

Inspraak

Het ontwerp-projectplan en de bijlagen vindt u op de website van het waterschap, www.hdsr.nl/kwa. NB: deze avond gaat niet door. De geplande inloopavond in het Wierickehuis, Graaf Florisweg 4 in Nieuwerbrug gaat in verband met het coronavirus NIET door.

Tot en met 22 april 2020 kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen bij het waterschap en sturen naar Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Postbus 550, 3990 GJ Houten of mailen naar miriam.duijkers@hdsr.nl. U heeft hiervoor de tijd tot en met 22 april 2020. Het is ook mogelijk om de stukken in te zien op het waterschapskantoor in Houten. Voor een inhoudelijke toelichting op de plannen, is het raadzaam een afspraak te maken met de omgevingsmanager Martijn Oosting, 06-2029 4006.