Waterschap in overleg met inwoners over waterbeheer Bodegraven Noord

1e gebiedsavond op 12 november 2013

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat het toekomstig waterbeheer in het gebied Bodegraven Noord in kaart brengen. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de inwoners in de streek. Zij kunnen tijdens de planvorming meepraten over het waterbeheer en wensen en problemen waar zij dagelijks mee geconfronteerd worden, inbrengen. Op 12 november organiseert het waterschap een eerste gebiedsavond. De avond wordt gehouden in de Hollandse Boerderij in Bodegraven, aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.45 uur.

Directe aanleiding voor de nieuwe aanpak is de herziening van de peilbesluiten in deze gebieden. Maar ook thema's als onderbemaling, waterkwaliteit en waterberging komen aan de orde.

Gebiedsplan

Het waterschap legt het toekomstig waterbeheer vast in een gebiedsplan. In een gebiedsplan beschrijft het waterschap hoe het oppervlaktewatersysteem op een goede manier ingericht en beheerd kan worden. Hierbij worden alle aspecten van de waterhuishouding betrokken. Thema's als het beheersen van de waterkwantiteit (peilbeheer en onderbemaling), het verbeteren van de waterkwaliteit en berging van (piek)neerslag komen aan de orde. Er wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de gebruiksfuncties in het gebied, landbouw, natuur en bebouwing. Het gebiedsplan resulteert in herziene peilbesluiten en een inrichtingsplan met maatregelen.

Interactie met de streek

Om een gebiedsplan te realiseren waarmee zowel landbouw, natuur, bebouwing en het waterschap uit de voeten kan, is samenwerking essentieel. Om de bewoners bij de planvorming te betrekken organiseert het waterschap gebiedsavonden. Tijdens de avonden kunnen de inwoners wensen en problemen rond het waterbeheer inbrengen. Ook is het mogelijk om individueel, in de vorm van een veldbezoek, wensen en knelpunten op bedrijfsniveau toe te lichten. Het waterschap zal vervolgens, zoveel mogelijk, de inbreng in de planvorming betrekken. De eerste gebiedsavond is op 12 november in de Hollandse Boerderij in Bodegraven.

Overige partners

Behalve de streek betrekt het waterschap ook andere overheden en belangenorganisaties bij het gebiedsplan. Hiervoor is een begeleidingsgroep ingesteld die het waterschap adviseert over de aanpak en fungeert als denktank. In de begeleidingsgroep zitten medewerkers van de provincies Zuid-Holland en Utrecht, de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Woerden en Alphen a/d Rijn, LTO-Noord, Agrarische natuurvereniging De Parmey, Natuurmonumenten, Visstandbeheercommissie Stichtse Rijnlanden en de Stichting Groene Hart


Nieuwsbrieven