Gezamenlijk zoeken naar oplossingsrichtingen knelpunten waterbeheer

De knelpunten bij het waterbeheer in de polders van het gebied Bodegraven Noord zijn in beeld. De komende maanden gaat het waterschap samen met inwoners en belangenorganisaties de oplossingsrichtingen en mogelijke maatregelen verkennen. In mei organiseert het waterschap twee gebiedsavonden.

Informatieavonden 13 en 15 mei 2014

De informatieavond voor de belanghebbenden in de Meijepolder vindt plaats op dinsdag 13 mei in de Hollandse Boerderij in Bodegraven. De informatieavond voor betrokkenen in de Noordzijderpolder en de polders De Bree en Weijland is op donderdag 15 mei in Boerderij Paardenburgh in Bodegraven. Beide avonden beginnen om 20.00 uur.

Tijdens deze avonden gaan de inwoners uit het gebied en medewerkers van het waterschap in kleine discussiegroepen oplossingen bedenken voor de knelpunten in het watersysteem van de polders. Inwoners kunnen hun ideeën aandragen en hun voorkeur uitspreken voor bepaalde maatregelen.

Een korte terugblik

Tijdens de eerste avond in november 2013 heeft het waterschap geïnventariseerd of inwoners problemen ervaren in het watersysteem in hun woonomgeving. En of de knelpunten die bij het waterschap in beeld waren, in het gebied ook als knelpunt worden ervaren. De afgelopen maanden heeft het waterschap verschillende oplossingsrichtingen verkend.

Meer informatie over de stand van zaken van het watergebiedsplan Bodegraven Noord, leest u in de tweede nieuwsbrief van april 2014.


Nieuwsbrief 2, april 2014

In dze nieuwsbrief onder meer een terugblik op de informatieavond van 12 november 2013 en een oproep voor een nieuwe gebiedscommissie.

Achtergrondinformatie wateroverlast oktober 2013

Tijdens de informatieavond in november 2013 zijn veel vragen gesteld over de wateroverlast in oktober van dat jaar. In deze notitie leest u meer over de neerslaghoeveelheden en de peilen in de polders.

Knelpuntenanalyse.

Het waterschap heeft in 2012 - 2013 het oppervlaktewatersysteem getoetst aan de huidige normen voor inundaties, wateraanvoer en -afvoer, waterkwaliteit, ecologie en de oppervlaktewaterpeilen. De bevindingen van deze toetsing en de ervaringen uit de streek zijn samengevat in deze analyse. Op basis van dit rapport gaat het waterschap in de volgende fase van dit watergebiedsplan oplossingen zoeken voor de knelpunten.

Peilevaluatie

Waterschap De Stichtse Rijnlanden heeft in de eerste fase van watergebiedsplan Bodegraven Noord de knelpunten in het waterbeheer in beeld gebracht, waaruit blijkt dat het huidige peilbeheer niet optimaal is. In deze rapportage zijn verschillende varianten uitgewerkt voor het peilbeheer en is een belangenafweging gemaakt, waar de voor- en nadelen van de verschillende varianten zijn uitgewerkt. Met behulp van de uitkomsten van deze afweging kan het bestuur een keuze maken over het toekomstig peilbeheer in het plangebied.