Brainstormen over bruggen

In Bodegraven Noord liggen circa 100 bruggen over de hoofdwatergangen. Deze bruggen belemmeren de afvoer van water omdat ze door hun ligging of staat van onderhoud zorgen voor opstuwing. Wat uiteindelijk kan leiden tot overstromingen. Het waterschap maakt zich hard om het verwijderen c.q. vervangen van de bruggen deels te subsidiëren.

Vraagstukken

Begin 2016 is een klein groepje geïnteresseerde burgers bijeengekomen om over de toekomstige Veenweidebrug te brainstormen. Daarbij was ook een waterschapper aanwezig. Vragen die aan de orde kwamen waren onder meer:

  • Moet een nieuwe brug meezakken of moet deze juist stevig gefundeerd zijn?
  • Heeft een brug cultuurhistorische waarde, is deze beeldbepalend voor het landschap en in hoeverre hecht de omgeving daaraan?
  • Uit welk materiaal kan een (nieuwe) brug bestaan?

Het was een interessante bijeenkomst, gevolgd door een leerzaam veldbezoek.