Deelgebied Wijk bij Duurstede

Het gebied

Deelgebied Wijk bij Duurstede valt in zijn geheel binnen de gemeente Wijk bij Duurstede en ligt in het oosten van het Eiland van Schalkwijk. Het deelgebied ligt tussen het Amsterdam-Rijnkanaal in het noorden en de uiterwaarden van de Lek in het zuiden.

Het Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk beschrijft wat er in het gebied speelt en welke opgave moeten worden opgelost om tot een duurzaam en toekomstbestendig watersysteem te komen. De uitwerking van het raamwaterplan naar concrete maatregelen gebeurt nu voor het deelgebied Wijk bij Duurstede.

Gebiedsavond maart 2024

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werkt aan de uitvoering van het Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk. Het Raamwaterplan beschrijft wat er in het gebied speelt en welke vraagstukken moeten worden opgelost om een duurzaam en toekomstbestendig watersysteem te krijgen. Dit doet het waterschap in verschillende deelgebieden. De uitwerking van het raamwaterplan naar concrete maatregelen gebeurt nu voor het deelgebied Wijk bij Duurstede. Op maandag 18 maart 2024 vond hierover een gebiedsavond plaats. Het doel van de gebiedsavond was om met inwoners en/of bedrijven in gesprek te gaan over de werking van het watersysteem en eventuele knelpunten die bewoners of belanghebbenden mogelijk ervaren.

Het verslag en de presentatie van de gebiedsavond zijn hieronder te downloaden.

Maatregelen die we momentele aan het uitwerken zijn

Inlaatvoorziening aanpassen

De inlaat van het deelgebied Wijk (bij de Pr. Irenesluis) heeft in droge periodes een tijdelijke pompinstallatie nodig omdat dan de waterstand op de rivier de Lek te laag is. Deze inlaat is belang is voor de aanvoer van water voor de sloten. Als er geen water ingelaten wordt zakt de waterstand en zal in het ergste geval de sloten droog kunnen komen te vallen. We zijn nu bezig met de afweging wat hier een passende oplossing is.

Inlaat Broekwegsloot Zuid aanpassen

De inlaat in de Broekwegsloot Zuid is oud en moet worden vervangen. Er wordt nu gekeken naar een beter bereikbare locatie en het verruimen van duikers in deze watergang.

Indien nodig gaat het waterschap in gesprek met eigenaren en volgt het waterschap voor deze maatregelen een projectplanprocedure en/of wordt het peilbesluit gewijzigd

Maatregelen die reeds zijn gerealiseerd

Het verbreden van duikers in de Wetering om de Put

Een aantal duikers in de Wetering om de Put waren te krap. Hierdoor kon bij hevige neerslag wateroverlast optreden. De duikers zijn vervangen door duikers met diameter 1,1 meter.

Het automatiseren van de stuw

Het afvoeren van overtollig water bij de Broekweg was moeilijk te beheren waardoor wateroverlast kon ontstaan. Door het automatiseren van de stuw kan nu beter geanticipeerd worden op de weersomstandigheden waardoor de kans op wateroverlast verminderd is.

Planning

We zijn bezig met het verzamelen van de wensen en knelpunten over het watersysteem, het uitvoeren van eigen analyses voor het gebied en uitwerken van concrete maatregelen. Om dit beeld aan te vullen wordt er in maart 2024 een gebiedsavond georganiseerd. De verwachting is dat de uitwerking naar concrete maatregelen na de zomer van 2024 gereed is. De uitvoering van de werkzaamheden gaat daarna van start.

Contact