Deelgebied Wijk bij Duurstede

Deelgebied Wijk bij Duurstede valt in zijn geheel binnen de gemeente Wijk bij Duurstede en ligt in het oosten van het Eiland van Schalkwijk. Het deelgebied ligt tussen het Amsterdam-Rijnkanaal in het noorden en de uiterwaarden van de Lek in het zuiden.

Het Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk beschrijft wat er in het gebied speelt en welke opgave moeten worden opgelost om tot een duurzaam en toekomstbestendig watersysteem te komen. De uitwerking van het raamwaterplan naar concrete maatregelen gebeurt nu voor het deelgebied Wijk bij Duurstede.

Voorbeelden van maatregelen die we nu aan het uitwerken zijn

Toekomstbestendig watersysteem

Voor het op orde houden van het watersysteem moeten we rekening houden met klimaatveranderingen en maatschappelijke ontwikkelingen zoals verstedelijking en landbouwtransitie. Met behulp van rekenmodellen zijn we bezig om eventuele knelpunten met wateraanvoer en waterafvoer in beeld te brengen.

Inlaatvoorziening aanpassen

De inlaat van het deelgebied Wijk (bij de Pr. Irenesluis) heeft in droge periodes een tijdelijke pompinstallatie nodig omdat dan de waterstand op de rivier de Lek te laag is. Deze inlaat is belang is voor de aanvoer van water voor de sloten. Als er geen water ingelaten wordt zakt de waterstand en zal in het ergste geval de sloten droog kunnen komen te vallen. We zijn nu bezig met de afweging wat hier een passende oplossing is.

Inlaat Broekwegsloot Zuid aanpassen

De inlaat in de Broekwegsloot Zuid is oud en moet worden vervangen. Er wordt nu gekeken naar een beter bereikbare locatie en het verruimen van duikers in deze watergang.

Indien nodig gaat het waterschap in gesprek met eigenaren en volgt het waterschap voor deze maatregelen een projectplanprocedure en/of wordt het peilbesluit gewijzigd.

Maatregelen uit het raamwaterplan die uitgevoerd zijn

Verbreden duikers Wetering om de Put

Een aantal duikers in de Wetering om de Put waren te krap. Hierdoor kon bij hevige neerslag wateroverlast optreden. De duikers zijn vervangen door duikers met diameter 1,1 meter.

Automatiseren stuw

Het afvoeren van overtollig water bij de Broekweg was moeilijk te beheren waardoor wateroverlast kon ontstaan. Door het automatiseren van de stuw kan nu beter geanticipeerd worden op de weersomstandigheden waardoor de kans op wateroverlast verminderd is.

Samen met

Het maken van een goed integraal deelplan voor het deelgebied Wijk bij Duurstede kunnen we als waterschap niet alleen. We vragen dus aan gebiedspartners, bedrijven en inwoners om met ons in gesprek te blijven en samen te werken. Hiervoor wordt een inloopavond georganiseerd en/of kunt u direct contact met ons opnemen.

Contact

Wie doet wat in het waterbeheer?

Voor een goed werkend watersysteem is men afhankelijk van verschillende partijen met verschillende belangen.