Deelgebied Kanaalzone

Het gebied

Deelgebied Kanaalzone ligt centraal op het Eiland van Schalkwijk. Het is het gebied ten noorden van de provinciale weg tussen de Schalkwijksebrug en de Goyerbrug. Het valt in zijn geheel binnen de gemeente Houten.

Het Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk beschrijft wat er in het gebied speelt en welke opgave moeten worden opgelost om tot een duurzaam en toekomstbestendig watersysteem te komen. Ook voor deelgebied Kanaalzone is dit beschreven. De uitwerking van het raamwaterplan naar concrete maatregelen gebeurt nu voor het deelgebied Kanaalzone.

Informatieavond reconstructie Kanaaldijk-oost

De gemeente Houten werkt samen met het waterschap en Rijkswaterstaat aan de reconstructie van de Kanaaldijk-Oost in Schalkwijk. Op twee april vond hierover een informatieavond plaats. De presentatie en het verslag zijn hieronder te downloaden.

Maatregelen die we momentele aan het uitwerken zijn

Bypass Marckenburgerwetering

In het verleden heeft er wateroverlast plaatsgevonden rondom Schalkwijk en de Schalkwijkse Wetering. Middels deze bypass via de Marckenburgerwetering kan overtollig water vanaf het bovenstroomse deel van de Schalkwijkse Wetering eerder afgevoerd worden naar het Amsterdam Rijnkanaal.

Peilgebiedsaanpassing PG0159 en PG0160

De grootte van een peilgebied is afhankelijk van het bijvoorbeeld het landgebruik en de maaiveldhoogte. Het bepalen van de grootte van het peilgebied en een passend peil is maatwerk. Hierbij kijkt het waterschap ook  of het peilgebieden kan samenvoegen voor een  robuust en beheerbaar watersysteem.

De waterpeilen worden voorafgaand aan nachtvorstschade en beregening opgezet. Dit leidt lokaal tot knelpunten. We zijn nu bezig met de afweging wat hier een passende oplossing is.

Verbeteren wateraanvoer en verdeling Kanaalsloot

De waterpeilen worden voorafgaand aan nachtvorstschade en beregening opgezet. Dit leidt lokaal tot knelpunten. We zijn nu bezig met de afweging wat hier een passende oplossing is.

Kunstwerken in tertiair watersysteem

In het tertiaire watersysteem komen veel stuwen  voor. In de praktijk betekent dit dat het watersysteem en de slootpeilen meer versnipperd is dan de peilbesluitkaart laat zien. Zowel uit beheertechnisch als klimaatbestendig oogpunt is deze versnippering niet wenselijk. Naast de ongewenste versnippering speelt ook de vraag wie verantwoordelijk is voor het peilbeheer en de  stuwen. We zijn nu bezig met de afweging en  voeren gesprekken met eigenaren welke stuwen doelmatig zijn en welke niet.

Wat gaat er gebeuren met de Kanaaldijk-Oost?

De Kanaaldijk-Oost is in slechte staat. Door verzakkingen is de weg al jaren alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer. De gehele verharding van de weg wordt verwijderd. Daarna wordt waar nodig het weglichaam opgehoogd en een nieuwe fundering aangelegd. Als afwerking komt er een rijbaan van prefab betonnen platen. Verder wordt als onderdeel van het project de watergang voorzien van een nieuwe klei-inzetting, zodat het wegstromen van water uit de watergang naar het ARK wordt beperkt. Ook worden tijdens dit werk, waar nodig, de duikers en inlaten naar de percelen en de sloten van eigenaren opgeknapt.

Planning

We zijn bezig met het verzamelen van de wensen en knelpunten over het watersysteem, het uitvoeren van eigen analyses voor het gebied en uitwerken van concrete maatregelen. Om dit beeld aan te vullen wordt er in april 2024 een informatieavond georganiseerd. De verwachting is dat de uitwerking naar concrete maatregelen eind 2024 gereed is. De uitvoering van de werkzaamheden gaat daarna van start.

Contact