Waterschap gestart met werkzaamheden om watersysteem Kockengen dorp te optimaliseren

Gepubliceerd op 1 april 2021

Het projectplan voor het aanpassen van het watersysteem dorp Kockengen is op 26 januari vastgesteld door het college van dijkgraaf en hoogheemraden.

Het ontwerp-projectplan heeft in de periode van 8 juni 2020 tot en met 19 juli 2020 ter inzage gelegen. In deze periode is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze heeft geen aanleiding gegeven om het projectplan aan te passen. Het ontwerp- projectplan is derhalve ongewijzigd vastgesteld.

Minder wateroverlast

Het waterschap wil een aantal kleinere peilgebieden in het dorp samenvoegen tot een peilgebied met een vast peil. De nieuwbouwwijk het Vierde Kwadrant is straks ook onderdeel van dit peilgebied. Om dit te realiseren is het nodig om stuwen, gronddammen en duikers te plaatsen of verplaatsen. Ook zal een klein deel van de watergang worden verbreed.
De werkzaamheden zorgen, in combinatie met de maatregelen die door de gemeente worden getroffen, voor het ontstaan van één robuust watersysteem en minder wateroverlast bij hevige neerslag.

Remmen bodemdaling

In het dorp Kockengen zakt de veenbodem jaarlijks. Deze bodemdaling leidt in delen van het dorp tot schade aan ondergrondse en bovengrondse infrastructuur en ook tot wateroverlast. Met een vast (deels hoger) peil in het dorp, in combinatie met de grootscheepse ophogingsmaatregelen die de gemeente neemt in de openbare ruimte, kunnen we de bodemdaling ter plaatse zoveel mogelijk  remmen.

Kockengen Waterproof

In het programma Kockengen Waterproof hebben de gemeente Stichtse Vecht en het waterschap afspraken gemaakt om het watersysteem en de omgeving aan te pakken. Veel van deze maatregelen, zoals Masterplan dorp van de gemeente, zijn in uitvoering of al afgerond. Voor een robuust en klimaatbestendige inrichting is een goede samenhang tussen het watersysteem en de inrichting van de omgeving van het dorp Kockengen van groot belang. De maatregelen in dit ontwerp-plan voorzien hierin. Het waterschap en gemeente Stichtse Vecht werken hierbij nauw samen.


Meer informatie

Meer informatie over het projectplan ‘Aanpassen watersysteem dorp Kockengen' (oude berichtgeving) vindt u hieronder.

Wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar marije.van.bergen@hdsr.nl