Inspraak ontwerp-projectplan aanpassen watersysteem dorp Kockengen

Gepubliceerd op 5 juni 2020

Het waterschap is van plan om het watersysteem in het dorp van Kockengen aan te passen. Doel van de plannen is de bodemdaling te remmen en wateroverlast in het dorp zoveel mogelijk te voorkomen. Door het (ver)plaatsen van stuwen, dammen en duikers kan het waterschap overtollig water beter sturen, bergen en eventueel afvoeren. De plannen zijn beschreven in een ontwerp-projectplan. Dit plan ligt van 8 juni tot en met 19 juli 2020 ter inzage.

Minder wateroverlast

Het waterschap wil een aantal kleinere peilgebieden in het dorp samenvoegen tot een peilgebied met een vast peil. De nieuwbouwwijk het Vierde Kwadrant is straks ook onderdeel van dit peilgebied. Om dit te realiseren is het nodig om stuwen, gronddammen en duikers te plaatsen of verplaatsen. Ook zal een klein deel van de watergang worden verbreed.
De werkzaamheden zorgen, in combinatie met de maatregelen die door de gemeente worden getroffen, voor het ontstaan van één robuust watersysteem en minder wateroverlast bij hevige neerslag.

Remmen bodemdaling

In het dorp Kockengen zakt de veenbodem jaarlijks. Deze bodemdaling leidt in delen van het dorp tot schade aan ondergrondse en bovengrondse infrastructuur en ook tot wateroverlast. Met een vast (deels hoger) peil in het dorp, in combinatie met de grootscheepse ophogingsmaatregelen die de gemeente neemt in de openbare ruimte, kunnen we de bodemdaling ter plaatse zoveel mogelijk  remmen.

Kockengen Waterproof

In het programma Kockengen Waterproof hebben de gemeente Stichtse Vecht en het waterschap afspraken gemaakt om het watersysteem en de omgeving aan te pakken. Veel van deze maatregelen, zoals Masterplan dorp van de gemeente, zijn in uitvoering of al afgerond. Voor een robuust en klimaatbestendige inrichting is een goede samenhang tussen het watersysteem en de inrichting van de omgeving van het dorp Kockengen van groot belang. De maatregelen in dit ontwerp-plan voorzien hierin. Het waterschap en gemeente Stichtse Vecht werken hierbij nauw samen.

Inspraak op het plan

Tijdens de periode dat de stukken ter inzage liggen heeft u, als belanghebbende, de mogelijkheid om mondeling of schriftelijk een zienswijze in te dienen op het ontwerp. Uw reactie kunt u richten aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Postbus 550, 3990 GJ Houten.


Meer informatie en inspreken

Voor meer informatie kunt u ook bellen of mailen met de projectleider Marije van Bergen; tel. (030) 209 71 45, e-mail marije.van.bergen@hdsr.nl.

Wilt u inspreken? Stuur dan een e-mail naar marije.van.bergen@hdsr.nl

Bewonersbrief gemeente Stichtse Vecht

In de week van 22 juni start de gemeente met de werkzaamheden die nodig zijn om het waterpeil in het Vierde Kwadrant van Kockengen te verhogen van het polderpeil naar het dorpspeil. De bewonersbrief van de gemeente over deze werkzaamheden vindt u hieronder.