Peilverhoging langs de rand van Kockengen

Rond half april 2021 wordt het waterpeil in de watergang langs de rand van Kockengen verhoogd. Het seizoens-wisselende polderpeil wordt vervangen door een vast dorpspeil. Deze peilverhoging is onderdeel van Kockengen Waterproof en Raamwaterplan de Tol en helpt om de bodemdaling in het gebied af te remmen en (samen met de werkzaamheden aan de watergang) zorgt het ervoor dat zoveel mogelijk wateroverlast in het dorp wordt voorkomen.

Werkzaamheden

Om het peil te kunnen verhogen leggen gemeente Stichtse Vecht en het waterschap verschillende dammen en stuwen aan. Daarnaast worden duikers vergroot en verbreden we over een lengte van circa 100 meter de watergang langs de Zwanebloem. Op het kaartje kunt u per wijk zien hoeveel centimeter het peil wordt verhoogd en welke werkzaamheden worden uitgevoerd.

In een later stadium wordt nog een aantal bestaande stuwen binnen het dorp verwijderd en/of duikers vergroot. Dit gebeurt in etappes in aansluiting op de ophogingswerkzaamheden in het dorp. Op deze manier kan de waterkwaliteit gedurende de werkzaamheden goed worden gemonitord en gestuurd. In de eindsituatie is er binnen het dorp meer doorstroming (verversing) van water en zijn er minder obstakels voor vissen.

Samenwerking

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en gemeente Stichtse Vecht werken nauw samen bij deze werkzaamheden, net als bij de andere werkzaamheden in het kader van Kockengen Waterproof. De gemeente hoogt met lichte materialen de openbare ruimte op en vervangt de riolering, het waterschap draagt met aanpassingen aan het watersysteem bij aan het afremmen van de bodemdaling en het voorkomen van wateroverlast. Zo heeft Kockengen langer plezier van de ophogingen.


Meer informatie

Op de website van de gemeente Stichtse Vecht leest u meer over het project Kockengen Waterproof.

Via de link hieronder leest u meer over de maatregelen om het watersysteem in het dorp te optimaliseren.

Werkzaamheden en waterpeilen in beeld

Uitvoering maatregelen Kockengen op de kaart

Op de kaart ziet u waar gemeente en waterschap aan het werk zijn. Ook staat aangegeven wat de hoogte van de waterpeilen wordt.

Klik op de link hieronder voor een grotere versie van de kaart.