Start inspraak ontwerp-peilbesluit Gerverscop, Oudeland en Indijk

Op basis van de informatiebijeenkomsten in 2019, onderzoek en toetsing heeft het waterschap een nieuw peilbesluit opgesteld. De inspraak voor het ontwerp-peilbesluit start op woensdag 17 augustus 2022. Woensdagavond 31 augustus organiseert het waterschap een inloopavond in het Dorpshuis Harmelen.

Nieuw actueel peilbesluit

Als waterbeheerder zijn wij verantwoordelijk voor een (voor alle functies en belangen) zo optimaal mogelijk peilbeheer. In een peilbesluit wordt dit vastgelegd voor een bepaald gebied waarbij een integrale afweging van de functies en verschillende belangen wordt gemaakt. Als waterschap zorgen we ervoor dat onze peilbesluiten actueel zijn.

Voor de gebieden Gerverscop, Oudeland en Indijk zijn in 2019 gebiedsavonden georganiseerd en is in 2021 gekeken hoe actueel de peilbesluiten zijn (de actualiteitstoets). Dit heeft geleid tot een aantal kleine veranderingen in het peilbeheer en reden voor het waterschap om een nieuw peilbesluit op te stellen.

Belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Voor de niet-actuele peilgebieden is een passend peil gekozen conform de beleidsnota Peilbeheer 2019. In de figuur hieronder is te zien voor welke gebieden er een nieuwe peilafweging is gemaakt. In de meeste gevallen gaat het hierbij om een peil dat gelijk is aan het huidige peilbeheer maar anders was vastgelegd in het peilbesluit Gerverscop 2007 of peilbesluit Oudeland en Indijk 2007.
  • In het oude peilbesluit Gerverscop 2007 is peilfasering en peilindexering opgenomen voor de agrarische peilgebieden 10a (GER_006) en 10j (GER_007). In het nieuwe peilbesluit is, conform de Beleidsnota Peilbeheer 2019, geen peilindexering opgenomen. Door het weghalen van de peilindexatie gaan we niet iedere 3 jaar de waterpeilen verlagen, maar komt een eventuele peilaanpassing pas weer bij de vaststelling van een nieuw peilbesluit. Daarmee volgt het waterschap de daadwerkelijk opgetreden maaivelddaling en remmen we tussentijds de bodemdaling.
  • In het peilbesluit Gerverscop 2007 was er geen beheer- en sturingsmarge opgenomen. In het nieuwe peilbesluit is er wel een beheer- en sturingsmarge opgenomen. De beheer- en sturingsmarge is opgenomen voor alle peilgebieden binnen dit peilbesluit en kan ook worden ingezet tijdens de nachtvorstbestrijding.
  • Er is één nieuw peilbesluit Gerverscop, Oudeland en Indijk opgesteld. Het peilbesluit Gerverscop 2007 en het peilbesluit Oudeland en Indijk 2007 worden ingetrokken.

Na vaststelling van het ontwerp-peilbesluit is het peilbesluit weer actueel. Hiermee voldoet het waterschap aan zijn wettelijk verplichting tot het opstellen en zorgdragen voor actuele peilbesluiten.

Inspraak en inloopavond

Het ontwerp-peilbesluit ligt van 17 augustus tot en met 27 september ter inzage. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden reageren op de plannen door middel van een inspraakreactie.

Er wordt tijdens de inspraakperiode een inloopavond georganiseerd. De inloopavond vindt plaats op woensdag 31 augustus 2022 van 20.00 tot 21.30 uur in het Dorpshuis Harmelen, Schoollaan 8 te Harmelen. Aanmelden is voor de inloopavond niet nodig.

Onze hoogheemraad Bert de Groot start de avond met een welkomstwoord. Daarna is er de mogelijkheid om in gesprek te gaan met het waterschap over het ontwerp peilbesluit. Hiervoor zijn zowel medewerkers van het waterschap als ook onze hoogheemraad Bert de Groot beschikbaar. Er is tevens de mogelijkheid om tijdens de avond een inspraakreactie in te dienen.

Wellicht tot ziens op deze avond.

Het vervolg – wat gebeurt er na de inspraakperiode?

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden verzamelt alle zienswijzen en neemt ze op in een inspraaknota. In de inspraaknota wordt aangegeven hoe het waterschap de zienswijzen behandelt. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend ontvangt een exemplaar van de inspraaknota. Daarna wordt het peilbesluit Gerverscop, Oudeland en Indijk, samen met de inspraaknota, ter besluitvorming aan het algemeen bestuur voorgelegd.


Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met projectleider Susan Graas, telefoon 06 – 55 24 05 87, e-mail susan.graas@hdsr.nl.