Elke centimeter telt! - De boer op met Positionpaper bodemdaling veenweide

Gepubliceerd op 30 juni 2017

De veenbodem in de Lopikerwaard en in het Oude Rijngebied rondom Woerden is net een spons die langzaam uitdroogt. Op sommige plekken daalt de bodem 1 centimeter per jaar. Dat lijkt misschien weinig. Maar als we niets doen en de effecten van klimaatverandering meenemen, is de bodem over 100 jaar met maar liefst 1 meter gedaald! Elke centimeter telt. Daarom heeft het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de “Positionpaper Vertragen Bodemdaling Veenweide” als startnotitie vastgesteld. In deze paper staat wat de ambitie is: in 2050 hebben we, door gezamenlijke inspanning, de bodemdaling tenminste met 25% vertraagd ten opzichte van het huidige tempo van bodemdaling.

De boer op en in gesprek met….

Om de koe in de wei te behouden, de CO2 uitstoot te verminderen en het veenweidegebied leefbaar te houden voor de toekomst, is het nu tijd om te handelen. Met de positionpaper wil het waterschap medeoverheden, boeren en bewoners van het gebied en andere belanghebbenden bewust maken van de urgentie van de problematiek rond bodemdaling. De positionpaper is een uitnodiging aan externe partijen om samen op te trekken.

Praktijkonderzoeken en -proeven

Er loopt al een praktijkproef met drukdrains in het veen ‘Sturen met grondwater’ in Spengen. Het waterschap wil meer pilots uitrollen, om boeren en bewoners van het veenweidegebied instrumenten te bieden om bodemdaling te verminderen. Het waterschap is dan ook nauw betrokken bij het initiatief in polder Lange Weide waar de Stichting Rijn & Gouwe Wiericke grootschalig (310 ha) Onder Water Drainage (OWD) wil toepassen in de polder. Ook werkt het waterschap aan een stimuleringsregeling om particuliere initiatieven om bodemdaling te vertragen te ondersteunen. Bodemdaling heeft ook gevolgen voor het peilbeheer, wateroverlast, gezond water en potentiële droogte. En voor de stijgende kosten voor het beheren en in stand houden van het watersysteem. Daarom nemen we ook deze opgaven mee om de aanpak te laten slagen.

Meer verantwoordelijkheid voor boeren en bewoners

Bodemdaling is een probleem van ons allemaal, niet alleen van de overheden. Het waterschap wil in samenspraak met andere overheden stimuleren dat belanghebbenden bodem remmende maatregelen nemen. Het is echter aan de boer of de bewoner om deze maatregelen wel of niet toe te passen. Deze keuze kan consequenties hebben. Ons waterschap wil namelijk niet meer ons oppervlaktewaterpeil geheel indexeren aan de snelheid van de bodemdaling. Niet meedoen is dan een keuze die uiteindelijk inhoudt dat het natter kan worden in het veengebied.

Aan de slag!

Nu het algemeen bestuur de positionpaper heeft vastgesteld kan de Keur worden aangepast, om de regelgeving voor de aanleg van Onder Water Drainage te vereenvoudigen. Ook wordt de Nota Peilbeheer voor het onderdeel veenweide aangepast. Zo wil het waterschap de termijn van een peilbesluit verlengen van 10 naar 30 jaar en niet meer sturen op drooglegging, maar op peil.