Hogere grondwaterstanden door polderbreed waterinfiltratiesysteem in Lange Weide

Eind 2019 is de aanleg van maar liefst 310 hectare waterinfiltratiesysteem (onderwaterdrainage) afgerond in de polder Lange Weide nabij Driebruggen. In 2017 is het waterschap begonnen met het meten van de situatie vóór de aanleg van het waterinfiltratiesysteem. Inmiddels zijn de eerste tussentijdse bevindingen en inzichten 2017-2019 beschikbaar. Uit de metingen is zichtbaar dat in de percelen met een waterinfiltratiesysteem de grondwaterstand in de zomer hoger is in percelen dan zonder waterinfiltratiesysteem. Bij percelen met waterinfiltratie bleef de grondwaterstand in droge perioden stabiel en ongeveer gelijk als het slootpeil. Het slootpeil staat gemiddeld ongeveer 45 cm onder het maaiveld. In percelen zonder waterinfiltratiesysteem zakte de grondwaterstand zo’n 80 centimeter onder het maaiveld. Een effect waar de deelnemers en het waterschap op hadden gehoopt! Bent u nieuwsgierig geworden naar de bevindingen en inzichten? U kunt ze in de folder in de rechter balk lezen lezen.

Advies van de Raad hier in de praktijk

Uit de metingen blijkt dat het lukt om het grondwaterpeil hoger te houden. Dit sluit aan op het onlangs gegeven advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur ‘Stop bodemdaling in veenweidegebied: Het Groene Hart als voorbeeld’. Lange Weide heeft ook al andere polders geïnspireerd om samen de bodemdaling te remmen. Polders bij Vlist, Nieuwkoop en Kockengen zijn ook volop samen aan de gang met waterinfiltratie. Ons waterschap is trots en blij met deze ondernemende boeren in de polders.

Dynamisch oppervlaktewaterpeil

Om de werking van het waterinfiltratiesysteem te vergroten is in Lange Weide dynamisch peilbeheer van het slootpeil toegepast. Vanuit het peilbesluit is er ruimte om het peil aan te passen tot 13 centimeter boven en onder het gemiddelde slootpeil. Een aantal deelnemers heeft, samen met het waterschap, voorzichtig in kleine stappen het peilbeheer afgestemd op de weersverwachting en waarnemingen in de polder. Als werd besloten het slootpeil aan te passen, werd dit door het waterschap in de gebiedsregeling, die de automatische sturing van het polderpeil regelt, aangepast.

Meten waterverbruik blijkt een uitdaging

Het is belangrijk om te weten hoeveel water het kost om het veen vochtig te houden met een waterinfiltratiesysteem. In Lange Weide is polderbreed onderwaterdrainage aangelegd en zou het verbruik meetbaar kunnen zijn. In de praktijk blijkt het hier lastig om nauwkeurig te meten door veel verschillende waterinlaten. Met modelberekeningen proberen we meer zicht te krijgen op het waterverbruik in Lange Weide. We gaan proberen het waterverbruik te meten bij de nieuwe pilot met waterinfiltratie bij Kockengen. Dat is een overzichtelijke polder met minder inlaten en van die inlaten zijn al langjarige metingen.

Andere metingen in Lange Weide, zoals de waterkwaliteit en ecologie, hebben een langere meetperiode nodig om mogelijke trends en effecten van het waterinfiltratiesysteem zichtbaar te maken. Wel is er nu inzicht in de huidige verschillen hiervan binnen de polder Lange Weide.

Samenwerken

Het project is een initiatief van de stichting Rijn & Gouwe Wiericke, in samenwerking met het waterschap. Het doel is onder andere om de bodemdaling te remmen en de broeikasgasuitstoot te verminderen om zo een toekomstbestendige polder te realiseren.


Meer informatie

Annette van Schie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annette van Schie van het waterschap.