Spengen viert succesvol pionieren en samenwerken in polder

Gepubliceerd op 13 oktober 2022

Onlangs is op feestelijke wijze op locatie bij een melkveehouder, de 5-jarige ‘Bedrijvenproef Spengen: sturen met grondwater’ afgerond. Dit eerste echte actieve waterinfiltratieproject in de praktijk om bodemdaling te remmen, is een mooi voorbeeld van succesvolle samenwerking tussen boeren en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Een leer- en experimenteertraject waar iedereen die erbij betrokken was, van heeft geleerd; de boeren, draineurs, adviseurs, installateurs, het agrarisch collectief, waterschap, gemeente en provincie. Dat benadrukte ook Mirjam Sterk, gedeputeerde van provincie Utrecht die bij de bijeenkomst aanwezig was.

Sterk staaltje gebiedsgericht werken

Vanaf de start van de proef in 2016 laat Spengen zien wat in brede samenwerking gerealiseerd kan worden. De bedrijvenproef was innovatief voor boeren en waterschap. Zowel qua samenwerking als techniek. Het waterschap en de boeren zijn het samen aangegaan, zonder vooraf alles te (willen) weten. Leren door te doen met pioniers die stappen durven zetten en investeren in toekomstperspectief voor de polder. De actieve waterinfiltratiesystemen zijn in de proef doorontwikkeld en er is veel gemeten en ervaren in de praktijk. “Deze proef laat zien wat voor kennis en expertise er in de agrarische sector zit die we echt kunnen gebruiken. Juist die kennis uit de polder kunnen we benutten voor nieuwe opgaven zoals waterkwaliteit en stikstof. Het gebiedsgericht werken is hier al uitgevonden”, aldus gedeputeerde Mirjam Sterk. Ze overhandigde een bord dat de kracht van innovatie en samenwerken symboliseert.

De Boer aan het Roer voor toekomstperspectief

De proef betekent niet het einde van de samenwerking aan de toekomst van de polder, maar smaakt juist naar meer. Met de pilot ‘De Boer aan het Roer’ die in 2022 is gestart, willen de boeren in de polder Spengen met elkaar invulling geven aan meer maatschappelijke doelen als waterkwaliteit, stikstof, broeikasgassen. De boeren in Spengen doen dit met betrokken overheden en organisaties om zo een gedragen toekomstperspectief te krijgen, vanuit de realiteit van de praktijk.

Resultaten van de proef

Het idee van de bedrijvenproef: het hoger houden van de grondwaterstand in droge perioden door water in het veen te infiltreren, is gelukt. Daarom is de verwachting dat een remmend effect op de bodemdaling te vinden is. De meetreeks aan bodemhoogte is nog te kort en wordt daarom voortgezet tot 2026.