Tarieven 2014

Alle inwoners van ons werkgebied betalen 'watersysteemheffing ingezeten'. Eigenaren van gronden en gebouwen betalen daarnaast ook 'watersysteemheffing overig ongebouwd', 'watersysteem heffing natuurterreinen' en/of 'watersysteemheffing gebouwd'. Met dit geld betaalt het waterschap het beheer van dijken, gemalen en stuwen, het onderhoud van de watergangen en de controle op lozingen.

Zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing

Iedereen die afvalwater loost op het riool, betaalt zuiveringsheffing. Met dit geld betaalt het waterschap de kosten voor het zuiveren van het afvalwater. Iedereen die direct op het oppervlaktewater loost, betaalt verontreinigingsheffing. Met deze belasting wordt onder andere de controle op lozingen betaald.

tarieven waterschapsheffingen 2014
2013 2014 2014/2013
Watersysteemheffing
Tarief ingezetenen € 63,79 € 65,70 103,0% per woonruimte
Tarief ongebouwde onroerende zaken € 63,68 € 65,91 103,5% per hectare
Tarief natuurterreinen € 4,83 € 5,00 103,5% per hectare
Tarief gebouwde onroerende zaken in € € 0,57 € 0,61 106,6% per € 2.500 WOZ- waarde
Tarief gebouwde onroerende zaken in % 0,0227% 0,0242% 106,6% van de WOZ- waarde
Zuiveringsheffing
Tarief zuiveringsheffing € 57,44 € 59,45 103,5% per vervuilingseenheid
Verontreinigingsheffing
Tarief verontreinigingsheffing € 57,44 € 59,45 103,5% per vervuilingseenheid