Geringe stijging tarieven waterschapsbelastingen

Gepubliceerd op 29 november 2012

Begroting 2013 vastgesteld

Het algemeen bestuur van het waterschap heeft woensdag 21 november de begroting voor het komend jaar vastgesteld. Na een aantal jaren gelijke tarieven, ontkomt het bestuur er niet aan om voor 2013 de tarieven op onderdelen te verhogen. Het algemeen bestuur heeft wel aangegeven dat, om verdere kostenstijgingen te voorkomen, in het voorjaar keuzes moeten worden gemaakt. Op 19 december stelt het bestuur formeel de tarieven vast.

De totale omvang van de begroting stijgt met ca. 3 miljoen euro tot ruim 103 miljoen euro. Normaal gesproken zou dit aanleiding zijn de tarieven met 3% te laten stijgen. Het waterschapsbestuur kiest er echter voor om een deel van de reserves in te zetten om een verdere tariefsstijging te beperken. Voor de inwoners en huiseigenaren blijft de stijging daardoor beperkt tot gemiddeld 1-2 %. Voor (agrarische) bedrijven en natuurterreinbeheerders stijgt de waterschapsnota met gemiddeld 5%.

Veilige dijken, droge voeten en schoon water

Het komend jaar investeert het waterschap 12, 4 miljoen euro in ‘veilige dijken'. Dit bedrag is bedoeld voor het onderhoud van de dijken en kades in het gebied. In de begroting is 37,3 miljoen euro bestemd voor ‘droge voeten': de aan- en afvoer van water en de voorzieningen die daarvoor nodig zijn. Met dit geld betaalt het waterschap het onderhoud en beheer van poldergemalen, stuwen en het baggeren van watergangen. Het meeste geld is bestemd voor ‘schoon water'. Hiervoor is in 2013 in totaal 53,8 miljoen euro nodig. De Stichtse Rijnlanden zuivert het afvalwater van circa 335.000 huishoudens en de bedrijven. Ook investeert het waterschap in het verbeteren van de waterkwaliteit van rivieren, kanalen en sloten.

Belangrijke projecten in 2013

Dit jaar start met de bouw van een proefinstallatie de voorbereiding van één van de grootste projecten uit de historie van dit waterschap:: de nieuwbouw van de rioolwaterzuivering in Utrecht. De installatie wordt in de periode 2012-2018 volledig vernieuwd. Veel onderdelen zijn versleten en aan vervanging toe. Kostenbeheersing, energiebesparing en innovatie staan bij de nieuwbouw centraal. Het waterschap investeert ook in het verbeteren van de kaden langs de Meije en de Enkele Wiericke.

Tarieven 2013 (vergeleken met vastgestelde tarieven 2012)

Watersysteemheffing 2013 2012
Tarief ingezetenen € 63,79 per woonruimte € 65,76
Tarief ongebouwde onroerende zaken € 63,68 per hectare € 60,68
Tarief natuurterreinen € 4,83 per hectare € 4,60
Tarief gebouwde onroerende zaken
in €
€ 0,57 per € 2.500 WOZ-waarde € 0,59
Tarief gebouwde onroerende zaken
in %
0,0227% van de WOZ-waarde 0,0234%
Zuiveringsheffing
Tarief zuiveringsheffing € 57,44 per vervuilingseenheid € 54,66
Verontreinigingsheffing
Tarief verontreiningsheffing € 57,44 per vervuilingseenheid € 54,66

In onderstaande tabel staat een aantal rekenvoorbeelden met de financiële consequenties van de voorgestelde belastingtarieven.

Hoe groot is uw aanslag waterschaps-
belastingen in 2013 in euro's t.o.v. 2012?

2013 2012
Meerpersoonshuishouden met eigen woning
met een WOZ-waarden van € 300.000
€ 304,- € 300,-
Eénpersoonshuishouden met eigen woning
met een WOZ-waarde van € 200.000
€ 167,- € 167,-
Meerpersoonshuishouden met een huurwoning € 236,- € 230,-
Eénpersoonshuishouden met een huurwoning € 121,- € 120,-
Agrarisch bedrijf, 35 ha, 9 vervuilingseenheden
en WOZ-waarde van € 2 miljoen euro
€ 3.264,- € 3.150,-
Natuurterrein van 100 ha € 481,- € 460,-
Groothandel met een WOZ-waarde van
2,4 miljoen euro en 10 vervuilingseenhden
€ 1.119,- € 1.108,-
Metaalbedrijf met een WOZ-waarde van
12 miljoen euro en 450 vervuilingseenheden
€ 28.572,- € 27.407,-


Het is mogelijk dat een verlaging van de WOZ-waarde voor woningbezitters in individuele gevallen positief doorwerkt in de waterschapslasten. In onderstaande rekenvoorbeelden zijn de waterschapslasten voor 2012 en 2013 gebaseerd op gelijkblijvende WOZ-waarden.