Tarieven 2013

Alle inwoners van ons werkgebied betalen 'watersysteemheffing ingezeten'. Eigenaren van gronden en gebouwen betalen daarnaast ook 'watersysteemheffing overig ongebouwd', 'watersysteem heffing natuurterreinen' en/of 'watersysteemheffing gebouwd'. Met dit geld betaalt het waterschap het beheer van dijken, gemalen en stuwen, het onderhoud van de watergangen en de controle op lozingen.

Zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing

Iedereen die afvalwater loost op het riool, betaalt zuiveringsheffing. Met dit geld betaalt het waterschap de kosten voor het zuiveren van het afvalwater. Iedereen die direct op het oppervlaktewater loost, betaalt verontreinigingsheffing. Met deze belasting wordt onder andere de controle op lozingen betaald.

Tarieven waterschapsheffingen 2013

tarief
omschrijving

Tarief ingezetenen

€ 63,79

per woonruimte

Tarief overig ongebouwd

€ 63,68

per hectare

Tarief natuurterreinen

€ 4,83

per hectare

Tarief gebouwde onroerende zaken in %

0,0227

van de WOZ-waarde

Tarief zuiveringsheffing/verontreiningsheffing

€ 57,44

per vervuilingseenheid