Samen aan de slag voor schoon water

Gepubliceerd op 30 november 2022

Uit het landelijk burgeronderzoek ‘Vang de watermonsters’ van Natuur & Milieu blijkt dat in slechts 20% van de kleinere sloten een goede waterkwaliteit heeft. Ook in het beheergebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zijn metingen uitgevoerd. Het is positief dat er geen slechte scores zijn gegeven. Wel maken we ons zorgen over het lage aandeel sloten dat de score ‘goed’ krijgt. Daarom werkt het waterschap al jaren samen met gemeenten aan het water in het bebouwd gebied. Samen verbeteren we de waterkwaliteit en realiseren we een klimaatbestendige woonomgeving. En met bewoners en agrariërs meten we de waterkwaliteit.

Goede waterkwaliteit: wat betekent dat

Een goede waterkwaliteit is te herkennen aan helder water met veel verschillende waterplanten. Daarnaast leven er in water met een goede waterkwaliteit veel soorten waterdiertjes. Veel waterplanten en dieren zijn tekenen van een goede biodiversiteit.

Waterkwaliteit in Nederland echt zo slecht?

De waterkwaliteit is de afgelopen decennia sterk verbeterd en we zien verdwenen planten- en diersoorten weer terugkomen. Toch is de waterkwaliteit nog niet overal goed genoeg. Ook is de huidige situatie erg kwetsbaar vanwege de negatieve impact van warme droge zomers op de waterkwaliteit. En de Amerikaanse rivierkreeft zorgt ervoor dat we in veel sloten weer terug bij af zijn.

Volop aan de slag

We zijn natuurlijk trots op de sloten die wel goed gescoord hebben in het onderzoek. Maar ook toont het onderzoek aan dat de meeste sloten nog niet op orde zijn. Daarom zet De Stichtse Rijnlanden zich volop in om te werken aan schoon en gezond oppervlaktewater. Als waterschap beheren we onze sloten en slootkanten met zorg voor flora en fauna. We bouwen in Houten een installatie die medicijnresten uit het rioolwater gaat halen en onderzoeken of dat ook op andere plekken kan. En we gaan door met het aanleggen van vispassages en natuurvriendelijke oevers.

Zelf meten waterkwaliteit

Daarnaast heeft het waterschap ook twee projecten opgezet om met vrijwilligers de waterkwaliteit te meten. In het project ‘Bloeiende boerensloot’ meten we samen met agrariërs de waterkwaliteit van boerensloten. En met het project ‘Meet je waterkwaliteit’ meten we samen met gemeenten en bewoners het water in de bebouwing. Hiermee willen mensen bewuster maken hoe we samen het water schoner en leefbaarder kunnen maken. Ook gebruiken we deze informatie om (de aanpak van) de waterkwaliteit en ecologie in het bebouwd gebied te verbeteren.

Inzet van iedereen is nodig, dus ook van jou

Ook bewoners hebben een rol in het verbeteren van de waterkwaliteit. Bijvoorbeeld door zwerfafval op te ruimen. Zwerfafval is de grootste bron van microplastics in het oppervlaktewater. Verder helpt het om geen medicijnresten, frituurvet, of chemicaliën door de gootsteen te spoelen. Deze kunnen onze rioolwaterzuiveringen er niet allemaal uithalen. Daardoor komen ze uiteindelijk in het oppervlaktewater terecht. En de auto was je het beste in de wasstraat, zodat zeep- en olieresten niet in de sloot terecht kunnen komen.

Meet volgend jaar ook mee

Bovenal willen we bewoners aansporen om eens te kijken wat er allemaal leeft in en langs het water. Er is een enorme hoeveelheid prachtig leven in onze watergangen en oevers. Pas als je dat weet, kun je ook uitleggen hoe belangrijk het is dat we de waternatuur beschermen en verbeteren. Inspiratie nodig hiervoor? Doe dan volgend jaar ook (weer) mee met het project ‘vang de watermonsters’ of met ons eigen meetproject ‘meet je waterkwaliteit’ of ‘Bloeiende boerensloot’.