Serie Klimaatsignaal '21: wat is de rol van water en bodem?

Gepubliceerd op 12 november 2021

Op maandag 25 oktober presenteerde het KNMI het Klimaatsignaal ’21. Daarin presenteerde het weersinstituut wat de klimaatverandering voor Nederland gaat betekenen. Snelle, ingrijpende maatregelen zijn nodig om ons aan te passen en om verdere achteruitgang te voorkomen: samen aan de slag voor een toekomstbestendig Nederland. In deze vierdelige serie zoomen we in op onderdelen uit het Klimaatsignaal ’21 waar we als De Stichtse Rijnlanden mee te maken hebben. Vandaag hebben we het over de rol van bodem en water.

Water de ruimte geven

De tijd dat we water, land en bodem naar onze hand konden zetten is voorbij. We kunnen niet alles meer in het watersysteem oplossen. Natuurlijk moeten we blijven werken aan onze dijken, bijvoorbeeld bij project Sterke Lekdijk, maar tegelijkertijd moeten we ook nadenken over andere manieren om ons land veilig te houden. Bijvoorbeeld door water de ruimte te geven met klimaatbuffers: locaties waar we water kwijt kunnen in het geval van extreem weer. Onze waterberging bij de Grecht is daar een mooi voorbeeld van.

Water en bodem leidend in de ruimtelijke ordening

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zet in op vergroening van het stedelijk gebied en voldoende waterberging. Hoogheemraad Els Otterman: ‘Water en bodem moeten leidend worden bij de inrichting van de ruimte. Op die manier zorgen we voor een klimaat- en toekomstbestendige inrichting van ons land. Daarvoor willen we aan tafel zitten als keuzes gemaakt worden, zowel bij nieuwbouw- als bij herstructureringsprojecten. Wij brengen expertise en specialistische kennis mee, waar we met zijn allen in de toekomst profijt van hebben. Laten we samen met gemeenten, provincie en andere partners onze prachtige regio leefbaar en toekomstbestendig maken.’

Water vasthouden op de Utrechtse Heuvelrug

Verstandige keuzes als het gaat om ruimtelijke ordening richting de toekomst zijn belangrijk. Tegelijkertijd moeten we ook goed kijken naar wat er nu nodig is. Bijvoorbeeld in tijden van droogte. Een tekort aan neerslag kan gevolgen hebben voor de Utrechtse Heuvelrug. Droogte is niet goed voor de natuur en kan ook leiden tot onttrekkingsverboden voor agrariërs. Otterman: ‘We willen water dat als neerslag valt, beter vasthouden, opslaan en in de bodem infiltreren. De Utrechtse Heuvelrug kent weinig natuurlijke wateraanvoer, dus moeten we op andere manieren aan water komen. Door neerslag beter vast te houden, hebben we ook in tijden van droogte voldoende water voor de landbouw en natuur in dit gebied. Dat doen we samen met partners in het gebied.

Duurzaamheid staat voorop

We merken als waterschappen elke dag de gevolgen van klimaatverandering. Daarom willen we zelf in 2030 energieneutraal zijn en de uitstoot van broeikasgassen in 2040 halveren. Otterman: ‘Als waterschappen investeren we elk jaar vele miljoenen in het versterken van dijken en andere waterwerken. Daardoor kunnen we de rol van aanjager spelen voor duurzame innovaties. De versterking van de Lekdijk willen we bijvoorbeeld emissieloos aanpakken. En door bij grote aanbestedingen eisen te stellen aan de CO2-uitstoot dagen we de markt uit. Zo werken we samen aan een duurzame en toekomstbestendige regio!’