Serie Klimaatsignaal '21: Hoe werken we aan een optimale waterverdeling voor Midden- en West-Nederland?

Gepubliceerd op 9 november 2021

Op maandag 25 oktober presenteerde het KNMI het Klimaatsignaal ’21. Daarin presenteerde het weersinstituut wat de klimaatverandering voor Nederland gaat betekenen. Snelle, ingrijpende maatregelen zijn nodig om ons aan te passen aan deze verandering. Samen aan de slag voor een toekomstbestendig Nederland. In deze vierdelige serie zoomen we in op onderdelen uit het Klimaatsignaal ’21 waar we als De Stichtse Rijnlanden mee te maken hebben. Vandaag hebben we het over de zoetwatervoorziening van West-Nederland.

Waterverdeling Nederland uit balans

De waterverdeling van Nederland raakt uit balans. Temperatuur- en zeespiegelstijging zetten de beschikbaarheid van zoetwater onder druk. Wanneer de vraag het hoogst is, is de beschikbaarheid van water het laagst. Volgens de Unie van Waterschappen moet de beschikbaarheid van water leidend worden voor het gebruik en niet andersom.

Klimaatbestendige wateraanvoer

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden speelt een belangrijke rol in de zoetwatervoorziening van West-Nederland. Via de Klimaatbestendige WaterAanvoer (KWA) kan er via de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal extra zoetwater worden aangevoerd. Nu is dat nog eens in de acht jaar nodig, door de klimaatverandering zal dit steeds vaker worden. Hoogheemraad Bernard De Jong: ‘We werken samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland aan de capaciteitsuitbreiding van de Klimaatbestendige WaterAanvoer, onderdeel van het Deltaprogramma zoetwater. Dit is cruciaal naar de toekomst toe.’

Droogte en verzilting

De Klimaatbestendige WaterAanvoer zorgt voor voldoende zoetwater voor West-Nederland in tijden van droogte. Daarvoor breiden we pompcapaciteit uit, graven we nieuwe watergangen, verbreden we huidige watergangen en verwijderen we flessenhalsen. Het doel: 15.000 liter water per seconde naar West-Nederland aanvoeren. Daarmee zorgen we voor voldoende zoetwater voor de dijken, de infrastructuur en de land- en tuinbouw in het westen. Cruciaal voor droge tijden, maar ook om verzilting vanuit zee tegen te gaan. Door klimaatverandering zal de zeespiegel stijgen en zullen er ook vaker stormen vanuit zee op ons afkomen. Met voldoende wateraanvoer kan eventuele verzilting tegen worden gegaan.

Meer groen en blauw waar het kan

Goed nadenken over de waterverdeling en de watervoorziening van West-Nederland is belangrijk. Maar ook op detailniveau kunnen we samen het verschil maken. Het waterschap stimuleert actief waterbewust leven in de omgeving. Met subsidies voor blauwe initiatieven, het goede voorbeeld geven op het gebied van biodiversiteit (bloemrijke dijken), het stimuleren van het  vergroenen van openbare ruimten als parkeerplaatsen en tuinen. De Jong: ‘Het belang van groen en water in bebouwd gebied is cruciaal. Meer groen en blauw zorgt voor een prettige woon- en werkomgeving. Om echt stappen te zetten werken we actief samen met onze gebiedspartners en bewoners.’


Capaciteitsuitbreiding Klimaatbestendige WaterAanvoer

KWA

Animatie Klimaatbestendige WaterAanvoer

Bernard de Jong

Bernard de Jong voor de Goejanverwellesluis in Hekendorp