Hoe het werkt

U moet een melding doen of een aanvraag indienen. Hoe werkt dat? Wat verwachten wij van u en wat kunt u van ons verwachten?

Voor activiteiten in, op en in de buurt van watergangen (sloten, kanalen, rivieren), waterkeringen (dijken en kades) en voor grondwateronttrekkingen heeft het waterschap regels. Deze regels staan in de Keur en in de Waterwet.

Zorgplicht

In onze regelgeving gaan we er vanuit dat mensen die plannen maken voor activiteiten op of aan het water, daar verantwoordelijk mee om gaan. Voor veel activiteiten mag u zelf weten hoe u handelt, zolang dit maar zorgvuldig is. U mag geen probleem voor het watersysteem veroorzaken. Deze eigen verantwoordelijkheid noemen we zorgplicht. Dit betekent dat uw activiteiten bijvoorbeeld geen belemmering in doorstroming, geen problemen in waterberging en geen verslechtering van de waterkwaliteit mogen veroorzaken.

Algemene regels met en zonder meldplicht

Voor een groot aantal veel voorkomende werkzaamheden heeft het waterschap algemene regels opgesteld. In een algemene regel staat waaraan u bij het uitvoeren van een activiteit of handeling (een ingreep op of aan het water) moet voldoen. Voldoet u aan de criteria uit de algemene regel? Dan kunt u de handeling verrichten zonder vergunning als u aan de voorwaarden uit de algemene regel voldoet.

Wat is een meldplicht?

Soms is een meldplicht een voorwaarde in een algemene regel. Deze meldplicht houdt in dat u twee tot vier weken voor aanvang bij het waterschap moet melden dat u de activiteit gaat uitvoeren. In de algemene regel is te vinden welke informatie u bij de melding moet meesturen.

Wat is een maatwerkvoorschrift?

Een maatwerkvoorschrift maakt het mogelijk om af te wijken van de voorwaarden uit een algemene regel. Dit kan zowel een verzwaring van de regels als een versoepeling zijn. Een maatwerkvoorschrift biedt de mogelijkheid om rekening te houden met specifieke omstandigheden in een bepaald geval. In de voorschriften bij activiteit (handeling) is opgenomen of maatwerk mogelijk is.

(Water)vergunning

Voldoet u niet aan de criteria en voorwaarden van de algemene regel? Dan is de handeling of activiteit waarschijnlijk vergunningplichtig.

Verbod

In enkele gevallen is een activiteit verboden. Dan is het ook niet mogelijk om hier een vergunning voor aan te vragen.


Het waterschap denkt met u mee

Vaak is het verstandig vooraf te overleggen met het waterschap; dat zorgt voor een vlotte afhandeling. Twijfelt u? Neem dan contact op met de frontoffice van Vergunningverlening en handhaving op (030) 209 73 58. Medewerkers van het waterschap denken graag met u mee over wat in uw situatie de beste oplossing is.

Vragen?

Hulp nodig bij het indienen van uw aanvraag of melding? Bel ons: 030 - 209 7358.

Alle regels voor een activiteit in beeld

Wilt u een overzicht van alle regels voor een bepaalde activiteit?

Raadpleeg dan de uitvoeringsregels. Voordat u deze raadpleegt, is het goed om een overzicht te hebben van alle activiteiten die u gaat uitvoeren. Gaat u bijvoorbeeld alleen graven, of gaat u naast graven ook grondwater onttrekken?

Voor iedere handeling is in de uitvoeringsregels een hoofdstuk opgenomen. In ieder hoofdstuk vindt u een stroomschema. Wanneer u dit stroomschema doorloopt, kunt u achterhalen welke verplichting voor uw activiteit op een specifieke locatie geldt.

Melding of aanvraag watervergunning, waar moet ik op letten?

Wat verwachten wij van u bij een melding of aanvraag? En wat kunt u van ons verwachten? Lees er meer over.