Dijkschouw

Ons werk: om een stevige dijk te behouden voeren wij controle uit op het onderhoud en de naleving van de wet- en regelgeving.

Goed om te weten

Hieronder vindt u de aandachtspunten van onderhoud gericht op de daarbij horende wet- en regelgeving waar een eigenaar met zorgplicht aan moet voldoen. Het Schouwteam controleert tijdens de dijkschouw of deze werkzaamheden goed zijn uitgevoerd. Gezien het belang van het onderhoud aan de dijk zal het waterschap in geval van een overtreding direct handhavend optreden.

Type waterkering?

De dijkschouwcontrole geldt voor eigenaren waarvan het perceel grenst aan een primaire waterkering langs de dijken: de Neder-Rijn en Lek, tussen Amerongen en Schoonhoven. Wilt u weten of u aan een type primaire waterkering grenst? Maak dan gebruik van de kaart.

Onderhoudswerkzaamheden per seizoen op de dijk

Voorjaar - april

Inwoners met een zorgplicht op de dijk zorgen ervoor dat:

 • Eventuele schade aan de grasmat is hersteld; beschadigingen, sporen en kale plekken zijn ingezaaid;
 • Afval en drijfvuil is verwijderd;
 • Molshopen, schapenpaadjes en andere schade die is veroorzaakt door dieren, zijn egaal gemaakt en ingezaaid met nieuw gras;
 • Opritten en afritten zijn hersteld van gebreken;
 • Struiken en bomen zijn verwijderd.

Het schouwteam controleert de werkzaamheden op het binnentalud, buitentalud en in de bermen. De dijkschouw in het voorjaar is een controle op wat het hoge water aan schade en/of drijfvuil heeft achtergelaten.

Zomer - juli

Controle op de bekleding van de dijk. Inwoners met een zorgplicht op de dijk zorgen ervoor dat:

 • De binnen- en buitentaluds en bermen zijn geëgaliseerd, gemaaid of afgeweid.
 • Distels, brandnetels en dergelijke moeten zijn verwijderd op de binnen- en buitentaluds en bermen.
 • Alle oneffenheden moeten zijn geëgaliseerd (zoals: looppaden van schapen, molshopen en dergelijke). De bekleding van de dijk hoort  vlak te zijn zonder hobbels of kuilen.
 • Alle gebreken aan zowel op- en afritten, dijklichamenbinnen- en buitendijks en waterstaatszone moeten zijn hersteld, zodat de dijk geen insnijdingen, kale plekken of ingravingen vertoont.

Najaar - oktober

Dit is een storm- en hoogwaterseizoen

Controle of de dijk het hoge water van de winter kan doorstaan.
Inwoners met een zorgplicht op de dijk zorgen ervoor dat:

 • het gras voldoende kort is gemaaid.
 • de binnen- en buitentaluds en bermen zijn ontdaan van distels en brandnetels e.d.
 • alle oneffenheden (schapenpaadjes, molshopen e.d.) zijn geëgaliseerd.
 • alle gebreken aan zowel op- en afritten, dijklichamen binnen- als buitendijks en waterstaatszone zijn hersteld, zodat de dijk geen insnijdingen, kale plekken of ingravingen vertoont
 • van oktober tot april mogen er geen koeien of paarden op de dijk worden geplaatst. Het beweidingsverbod is dan van kracht. Dat betekent dat deze dieren niet zijn toegestaan op de dijk zodat de grasmat niet beschadigd kan raken door bijvoorbeeld kapot gelopen gras of gegraven kuilen.

Periode controle

 • Controle periode 1e maandag van april, juli en oktober 2024
 • Gebied, dijk langs Neder-Rijn en Lek, tussen Amerongen en Schoonhoven
 • De dijkschouw wordt aangekondigd via de websites www.overheid.nl

Waarom een dijkschouw

Waarom controleren we de dijken?

De maatregelen waarop het waterschap controleert, zijn erop gericht om zwakke plekken in de dijk te voorkomen. Zodat bij hoog water (en sterke stroming) grond van de dijk niet weg kan spoelen. Een dichte grasmat met een goede beworteling geeft die stevigheid. De controle van de dijk vindt dus voor de winterperiode plaats. In de winterperiode moeten beschadigde grasmatten al zijn hersteld.

Schouwbrief ontvangen

Heeft u een schouwbrief gekregen over onderhoud aan watergangen? Dan kunt u op de aanschrijving reageren of het onderhoud gereed melden via  Zelf regelen.

Wet- en regelgeving voor een dijkschouwcontrole

Om sterke dijken te behouden zijn er regels opgesteld voor de onderhoudswerkzaamheden.

Het onderhoud kan worden onderscheiden in gewoon en buitengewoon onderhoud. Wat daar precies onder wordt verstaan, staat in artikel 1.1 (begripsomschrijvingen) van de Onderhoudsverordening. De regels onderhoudsplicht voor waterkeringen (dijken) staan in artikel en 2.1 (onderhoudsplicht algemeen) en 2.3 . Voor de verschillende typen keringen (primair en regionaal) zijn aparte kaarten (leggers) opgesteld.

Tips onderhoud & veel gestelde vragen

Bekijk de onderhoudstips voor sloten, dijken of baggeren.

Overheid.nl over uw buurt

Blijf op de hoogte van berichten vanuit de overheid die van invloed zijn op uw omgeving. Dit kan via de e-mailservice of app van ‘Over uw buurt’.

Contact

Het Schouwteam is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur Telefoon (030) 209 73 65