PFAS

PFAS (Per- en polyfluoralkylstoffen ) is een verzamelnaam voor duizenden verschillende stoffen die een risico vormen voor mens en natuur. Deze stoffen zijn door de mens gemaakt en horen niet thuis in water en bodem. PFAS breken niet of nauwelijks af, daarom worden ze ook de forever chemicals genoemd. Eenmaal in het milieu verplaatsen de PFAS-verbindingen zich gemakkelijk via bodem, lucht en water.

Aanpak bij de bron

Er zijn nog geen goede methodes om PFAS uit het oppervlaktewater en afvalwater te verwijderen. Daarom is het belangrijk om te voorkomen dat deze stoffen terechtkomen in het milieu. Als waterschappen ondersteunen we dan ook het initiatief van het rijk om tot een totaalverbod op PFAS te komen. Meer informatie staat in het nieuwsbericht van de Unie van Waterschappen van augustus 2023.

PFAS in ons gebied

Het waterschap is waterkwaliteitsbeheerder. Om een beeld te krijgen van de situatie rondom PFAS in ons gebied, meten we vanaf 2024 op de  aanwezigheid van PFAS in het oppervlaktewater. We maken voor de metingen gebruik van ons reguliere meetnet. Dit betekent dat we niet in alle sloten metingen gaan uitvoeren. Op dit moment hebben we nog geen actueel beeld van de hoeveelheid PFAS in ons oppervlaktewater. Hiervoor is meer data nodig. De verwachting is dat we overal waar we gaan meten, PFAS zullen aantreffen.

Op verzoek van de provincie meten we ook de zwemwaterlocaties op de aanwezigheid van PFAS. De provincie is namelijk verantwoordelijk voor zwemwater. Op dit moment liggen de gemeten waarden van het officiële zwemwater in ons gebied ruim onder de advieswaarde van het RIVM (280 ng PEQ/l).

Vraag en antwoord