Samen werken we aan schoon en gezond water

Ons streven is leefbaar water voor mens, dier en plant, nú en in de toekomst

Het waterschap werkt aan schoon water in sloten en rivieren, samen met boeren, bewoners, gemeenten en andere belanghebbenden. Schoon water is noodzakelijk voor planten en dieren en is een onderdeel van een aantrekkelijke leefomgeving voor de mens om te werken, te wonen en te recreëren. Dit doen we voor nu en voor de toekomst. Lees hoe we werken aan schoon en gezond water.

Samenwerken aan schoon en gezond water gaat verder dan de KRW-maatregelen

Wat is nodig om het water schoon en gezond te krijgen

De afgelopen jaren heeft het waterschap onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het oppervlaktewater in het beheergebied. Ook is geanalyseerd hoe het komt dat het water nog niet schoon en gezond is en wat er moet gebeuren om dit wel te bereiken. Dit handelingsperspectief is weergegeven in het ‘instrumentenpalet’.

Schoon en gezond oppervlaktewater: een taak voor ons allemaal

Zoals uit het instrumentenpalet duidelijk wordt zijn er veel aspecten die invloed hebben op de waterkwaliteit en ecologie. Ook wordt duidelijk dat het waterschap niet alle aspecten zelf in eigen handen heeft. Daarom werken we actief samen met gemeenten, natuurorganisaties, de agrarische sector en burgers. Werken aan waterkwaliteit, ecologie en biodiversiteit is niet alleen een taak van het waterschap. We moeten allemaal ons steentje bijdragen.

Ambities 'overige water'

Ons algemeen bestuur heeft de ambities voor het ‘overige water’ vastgesteld.  De ambities staan in het Waterbeheerprogramma 'Stroomopwaarts'.

Wat doet het waterschap

Op basis van de analyses en het instrumentenpalet heeft het waterschap 17 maatregelen geselecteerd die in de periode 2022-2027 uitgevoerd worden. Hiermee werken we samen met gebiedspartners aan het bereiken van de waterkwaliteit- en biodiversiteitsdoelen voor zowel de Kaderrichtlijn Water als het overig water. Het betreft de volgende maatregelen.

Thema: emissiereductie

 • Emissiereductie rioolwaterzuivering Zeist
 • Onderzoek emissiereductie overige rioolwaterzuiveringen
 • Onderzoeks- en innovatie Nieuwe stoffen (waaronder medicijnresten en plastics)

Thema: ecologische(re) inrichting van het watersysteem

 • Oplossen vismigratie knelpunten
 • Optimalisatie bestaande sluisvispassages
 • Onderzoek vispasseerbaarheid Rijk-regio kunstwerken

Thema: ecologisch waterschap

 • Ecologische optimalisatie beheer en onderhoud watergangen en oevers
 • Optimalisatie wettelijk instrumentarium en bevoegdheden van het waterschap
 • Onderzoek en innovatie waterkwaliteit en ecologie

Thema: onderzoek

 • Onderzoek en innovatie

Thema: Biodiversiteit

 • Blauw groen netwerk

Thema: Levendige boerensloot

 • Samenwerkings- en innovatieprogramma agrarische sector

 • Stimuleringsregeling emissie reductie in de agrarische sector

 • Stimuleringsregeling ecologisch beheer en onderhoud door de agrarische sector

 • Samen meten met burgers (citizen science): bloeiende boerensloot

Thema: Schoon water in de stad

 • Samenwerking- en innovatieprogramma gemeenten
 • Stimulerings- en adviesregeling gemeenten (Impulsregeling water in de leefomgeving)
 • Samen meten met burgers (citizen science): Meetjewaterkwaliteit.nl

Thema: Natuurwater vol leven

 • Samenwerkingsprogramma terrein beherende organisaties natuurgebieden

Meer informatie over deze maatregelen en de onderbouwing hiervan vindt u in het KRW-maatregelenplan 2022-2027 (pdf, 2.3 MB).

KRW-maatregelen 2022-2027

In overleg met andere overheden en maatschappelijke organisaties heeft het waterschap een nieuw maatregelenpakket opgesteld om de waterkwaliteit en biodiversiteit in watergangen en oevers te verbeteren. Deze maatregelen worden uitgevoerd in de periode 2022-2027. De verplichting om deze maatregelen vast te stellen komt voort uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Doel van deze richtlijn is schoon en gezond water in alle Europese lidstaten. Op deze maatregelen was inspraak mogelijk in 2021.

Programma Gezond Water

De KRW-maatregelen zijn een onderdeel van het Programma Gezond Water. Hiermee werkt het waterschap aan de verbetering van de waterkwaliteit en een goede biodiversiteit in watergangen en oevers.

Samenwerking binnen het stroomgebied van de Rijn

Water houdt zich niet aan grenzen. Daarom werkt het waterschap in het platform Rijn-West nauw samen met de andere partijen binnen het stroomgebied van de Rijn. Hierbij heeft iedere Nederlandse overheid (gemeente, waterschap, provincie, Rijk) een eigen taak op het gebied van waterkwaliteit. Meer informatie over Rijn-West, waaronder de samenwerkingsagenda, vindt u op rijnwest.nl.

Contact

Sandra van de Reepe
Sandra van de Reepe
Projectleider