Afkoppelen

Op veel plekken stroomt hemelwater (regen) via de dakgoot en regenpijp rechtstreeks het riool in. Dat is jammer, want dit is (relatief) schoon water dat net zo goed de grond in kan lopen. Het 'weglopen' van water in de grond is goed voor de grondwaterstand. Bovendien wordt het rioolstelsel er minder door (over)belast. Minder overbelasting is belangrijk omdat er door klimaatverandering meer hemelwater naar beneden en overbelasting op de loer ligt.

Het scheiden van regenwater en het rioolstelsel wordt ook wel afkoppelen genoemd. Sinds 1 januari 2008 is afkoppelen voor nieuwbouwwoningen verplicht. In ons werkgebied is afkoppelen voornamelijk interessant in gemeenten op de Utrechtse Heuvelrug. Het waterschap wil afkoppelen in deze gemeenten stimuleren en daarom heeft het een subsidieregeling voor particulieren en bedrijven. Bewoners van woningen en eigenaren van bedrijfspanden gebouwd voor 2008 kunnen onder voorwaarden van deze regeling gebruik maken.

Voordelen van afkoppelen

  • Afkoppelen is beter voor het milieu. Bij hevige regenval komt het voor dat het riool zoveel water in korte tijd moet verwerken, dat het riool overstort. Met de overstort stroomt vuil rioolwater in het oppervlaktewater. Door zoveel mogelijk af te koppelen, zullen de pieken van hevige regenval minder groot worden. Het relatief schone regenwater komt immers niet meer in het riool.
    Afkoppelen is de enige maatregel waarbij het op termijn denkbaar is dat gemengde overstorten op oppervlaktewater volledig kunnen worden opgeheven.
  • Zuiveringsinstallaties presteren beter als het aangevoerde afvalwater minder verdund is door regenwater.
  • Als het afgekoppelde water wordt geïnfiltreerd in de bodem, is het mogelijk de grondwaterstand aan te vullen en de verdroging tegen te gaan.

Technieken om af te koppelen

Het principe is eenvoudig: de regenpijp afzagen, afdoppen en zorgen dat het regenwater in de bodem kan infiltreren, bijvoorbeeld door de aanleg van een gootje of infiltratievoorziening. Op de Utrechtse Heuvelrug bestaat de bodem uit zand. Een zandbodem is goed waterdoorlatend. Het regenwater kan snel wegstromen naar het diepe grondwater. Het regenwater draagt in dit gebied bij aan het tegengaan van verdroging van de bodem.

Er zijn verschillende mogelijkheden om het regenwater op te vangen.

Bovengronds:

Met een bovengrondse oplossing maakt u het water zichtbaar in uw tuin. Mogelijkheden zijn een een vijver of een droge, verlaagde plek in de tuin. Ook een regenton is goed te gebruiken in combinatie met een infiltratiesysteem. U bespaart drinkwater en het regenwater krijgt een nuttige bestemming.

Ondergronds

U kunt ook kiezen voor een ondergrondse voorziening (pdf, 1.1 MB). Zo'n ondergrondse voorziening bestaat uit waterdoorlatende kunststof kratten of grindkoffers. Het regenwater verdwijnt onzichtbaar naar de bodem.


Geen subsidie meer

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft inwoners, bedrijven en instellingen uit de gemeenten De Bilt, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug en Zeist vanaf 2011 ondersteund bij het afkoppelen van regenwater op hun perceel. De stimuleringsregeling is inmiddels afgelopen.