Ecoscans

Binnen het Netwerk Water & Klimaat is de ambitie uitgesproken te streven naar een kwaliteitsniveau van ten minste 'zichtbaar water' op een schaal van laag naar natuurlijk.

Om te bepalen wat de huidige ecologische kwaliteit van het stedelijke water is, zijn in 2021 voor de derde maal stadswater-ecoscans uitgevoerd. Hierbij zijn geselecteerde, representatieve, watergangen beoordeeld op hun ecologische- en beeldkwaliteit. Door deze gegevens te vergelijken met de ecoscans van 2015 en 2018 kan worden bepaald waar er verbetering of verslechtering optreedt, en waar de kwaliteit gelijk is gebleven. Naast de ecoscans zijn de watergangen beoordeeld conform de landelijke EBEO systematiek en de CROW-zwerfvuil methode.

Kansen voor waterkwaiteit

Aan de hand van deze uitkomsten bepalen waterschap en gemeenten samen welke aandachtsgebieden er zijn en welke kansen er liggen op het gebied van waterkwaliteit. Verder gebruiken we deze gegevens om te beoordelen wat we maximaal kunnen verwachten per watergang. Met deze gegevens worden gezamenlijk (meerjaren)plannen opgesteld om de kwaliteit van het stedelijk oppervlaktewater te verbeteren.

Rapportage ecoscans

De rapportage van de ecoscans 2021 bevatten een analyse van de resultaten en een vergelijking met de afgelopen ronden. Ook is per gemeente een rapportage opgesteld.

Contact

Dit project valt onder de themagroep Stedelijk Water van het Netwerk Water & Klimaat. Meer informatie over de ecoscans of andere vragen? Neem dan contact op met Sita Vulto: sita.vulto@hdsr.nl

Schaal kwaliteitsniveau water

Op een schaal van vier 'stappen' (laag, zichtbaar, levendig en natuurlijk) is de ambitie uitgesproken te streven naar een kwaliteitsniveau van ten minste zichtbaar water.