Subsidieregeling Regionaal partnerschap voor water en bodem

De agrarische sector staat de komende jaren voor grote opgaven op het gebied van water en bodem. Klimaatverandering en bodemdaling vragen inspanningen voor voldoende schoon water en een duurzame bedrijfsvoering. In deze veranderende wereld wil het waterschap handvatten bieden aan boeren om samen te werken aan duurzaam agrarisch waterbeheer.

Update 12 april 2023

U kunt weer een aanvraag indienen voor maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren. Op deze pagina vindt u meer informatie.

Bent u agrariër en ziet u kansen om de waterkwaliteit te verbeteren? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de regeling.
Op deze pagina leest u er alles over.

Welke initiatieven komen in aanmerking?

Dat is heel divers. Voorbeelden van initiatieven zijn:

  • maatregelen tegen erfafspoeling,
  • precisiebemesting,
  • natuurvriendelijke oevers.

Bekijk de folder op deze pagina voor alle maatregelen.

Een mobiele drinkbak voor koeien: een voorbeeld van het verbeteren van de waterkwaliteit om vertrapping van de oever tegen te gaan.

Subsidie: voor wie?

U kunt subsidie krijgen voor activiteiten in het landelijk gebied die een positief effect hebben op de waterkwaliteit en de bodem. Aanvragen hoeven niet door een samenwerkingsverband van tenminste twee agrariërs te worden ingediend.

U kunt bij uw subsidieaanvraag advies krijgen van een zogeheten watermakelaar. De gegevens van de watermakelaars vindt u op deze pagina.

Subsidiebijdrage

De subsidie voor waterkwaliteitsmaateregelen bedraagt maximaal € 5.000,- per maatregel. Hiervoor geldt een uitzondering, namelijk in het geval u een aanvraag indient voor een natuurvriendelijke oever met een flauw talud. Hiervoor geldt een maximum van € 10.000,- per aanvrager. 
Als u een aanvraag in wilt dienen voor de aanleg van een natuurvriendelijke oever kunt u het beste eerst contact opnemen met de contactpersoon van het waterschap.

U kunt voor meerdere waterkwaliteitsmaatregelen subsidie aanvragen. Bij elkaar opgeteld, mag de subsidie maximaal € 5.000,- bedragen.  Ook hier geldt weer de uitzondering, als een van de maatregelen de aanleg van een natuurvriendelijke oever met flauw talud betreft. Dan geldt een maximumbedrag van € 10.000,-.

Twee specifieke maatregelen, de aanschaf van een drinkbak, of een erfveegmachine, hebben een afwijkend maximaal subsidiebedrag.

Subsidieplafond

Er is in 2023 een bedrag van € 170.000,- beschikbaar voor waterkwaliteitsmaatregelen.
Hiervan is € 30.000,- gereserveerd voor drinkbakken en € 37.500,- voor veegmachines. Voor overige maatregelen is 102.500,- beschikbaar.

U kunt voor meer informatie of advies contact opnemen met

Gegevens watermakelaars: