Subsidieregeling Regionaal partnerschap voor water en bodem

De agrarische sector staat de komende jaren voor grote opgaven op het gebied van water en bodem. Klimaatverandering en bodemdaling vragen inspanningen voor voldoende schoon water en een duurzame bedrijfsvoering. In deze veranderende wereld wil het waterschap handvatten bieden aan boeren om samen te werken aan duurzaam agrarisch waterbeheer.

Update 1 december 2022

U kunt geen aanvraag meer indienen voor 2022.

Bent u agrariër en ziet u kansen om de waterkwaliteit te verbeteren of de bodemdaling te vertragen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de regeling.
Op deze pagina leest u er alles over.

Welke initiatieven komen in aanmerking?

Dat is heel divers. Voorbeelden van initiatieven zijn:

  • maatregelen tegen erfafspoeling,
  • precisiebemesting,
  • natuurvriendelijke oevers,
  • bodemdaling remmende maatregelen, enzovoort.

Bekijk de folder op deze pagina voor alle maatregelen.

Een mobiele drinkbak voor koeien: een voorbeeld van het verbeteren van de waterkwaliteit om vertrapping van de oever tegen te gaan.

Subsidie: voor wie?

U kunt subsidie krijgen voor activiteiten in het landelijk gebied die een positief effect hebben op de waterkwaliteit en de bodem. In tegenstelling tot voorgaande jaren, is de verplichting vervallen dat aanvragen door een samenwerkingsverband van tenminste twee agrariërs moeten worden ingediend.

U kunt bij uw subsidieaanvraag advies krijgen van een zogeheten watermakelaar. De gegevens van de watermakelaars vindt u op deze pagina.

Ook activiteiten die het tempo van de veenbodemdaling vertragen, komen weer in aanmerking. Hiervoor neemt u eerst contact met de contactpersoon van het waterschap voor een bezoek op locatie.

Subsidiebijdrage

De subsidie voor waterkwaliteitsmaateregelen bedraagt maximaal € 5.000,- per maatregel. Hiervoor geldt een uitzondering, namelijk in het geval u een aanvraag indient voor een natuurvriendelijke oever met een flauw talud. Hiervoor geldt een maximum van € 10.000,- per aanvrager. 
Als u een aanvraag in wilt dienen voor de aanleg van een natuurvriendelijke oever kunt u het beste eerst contact opnemen met de contactpersoon van het waterschap.

U kunt voor meerdere waterkwaliteitsmaatregelen subsidie aanvragen. Bij elkaar opgeteld, mag de subsidie maximaal € 5.000,- bedragen.  Ook hier geldt weer de uitzondering, als een van de maatregelen de aanleg van een natuurvriendelijke oever met flauw talud betreft. Dan geldt een maximumbedrag van € 10.000,-.

Voor bodemdaling remmende maatregelen in veenweidegebieden is er maximaal € 30.000,- per deelnemende agrariër beschikbaar.

Twee specifieke maatregelen, de aanschaf van een drinkbak, of een erfveegmachine, hebben een afwijkend maximaal subsidiebedrag.

Subsidieplafond

Er is in 2022 € 50.000,- beschikbaar voor maatregelen die de bodemdaling in het veenweidegebied remmen.
Voor waterkwaliteitsmaatregelen is een bedrag van € 135.000,- beschikbaar.
Hiervan is € 35.000,- gereserveerd voor drinkbakken en € 30.000,- voor veegmachines.

Waterinfiltratie: komt uw perceel in aanmerking

Draineerrmachine web klein

In tegenstelling tot voorgaande jaren, komen nu alle percelen waar sprake is van bodemdaling in aanmerking voor subsidie op de aanleg van een waterinfiltratiesysteem. Wel moet u voldoen aan de voorwaarden die gelden vanuit de Keur van het waterschap.

U kunt voor meer informatie of advies contact opnemen met

Gegevens watermakelaars: