Waterschap op Utrechtse fruitteeltdag/Groene energiedag

Ruim tweehonderd bezoekers bezochten onlangs de Utrechte fruitteeltdag/de Groene energiedag op twee fruitbedrijven in Werkhoven. De dag stond in het teken van energiebesparing en het verminderen van emissie van gewasbeschermingsmiddelen. Gedeputeerde Ralph de Vries van de provincie Utrecht, Adré de la Porte, voorzitter van de kring Midden Nederland van de NFO en Guus Beugelink, hoogheemraad van De Stichtse Rijnlanden verrichtten de opening.

Er was een bedrijvenmarkt met verschillende bedrijven op het gebied van energiebesparing, het opwekken van duurzame energie en gewasbescherming. Daarna volgden er twee rondleidingen langs een tiental demonstraties. Hier werden de nieuwste spuitmachines en de inzichten op het gebied van driftreductie, waarschuwingsmodellen, duurzaam bodembeheer, het gebruik van spuiwater, vul en wasplaatsen en de toekomstige spuitdriftvoorschriften gedemonstreerd.

Het waterschap verzorgde een presentatie over de monitoringsresultaten in het oppervlaktewater. Enige tijd geleden heeft het waterschap een convenant ‘Schoon water in de fruitteelt’ gesloten met de fruittelers om emissies te beperken.

De organisatie was in handen van LaMi-Utrecht en DLV Plant. De NFO, het waterschap en de praktijknetwerken ’Fruittelers werken aan schoon water’ en ‘Toepassing spuiwater in de hardfruitsector’ werkten mee aan de dag.


Guus Beugelink tijdens de openingshandeling

Guus Beugelink tijdens de openingshandeling

fruitteeltdag 2014

fruitteeltdag 2014