Toekomstbestendige polder Lange Weide door aanleg onderwaterdrainage

Gepubliceerd op 4 juli 2017

In polder Lange Weide nabij Driebruggen wordt begin 2018 in totaal 450 kilometer onderwaterdrainage (OWD) aangelegd. Het gaat om 310 hectare in één peilgebied tussen de Enkele en de Dubbele Wiericke, met 28 landeigenaren, waarvan 13 agrariërs.

Het is het grootste onderwaterdrainage project van Nederland. Er zijn twee referentiepercelen. Het project is een initiatief van de Stichting Rijn & Gouwe Wiericke (RGW) en is zorgvuldig afgestemd met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en het Veenweiden Innovatie Centrum (VIC). De stichting RGW en het waterschap hebben onlangs een intentieovereenkomst getekend.

Samenwerking

De overeenkomst gaat over de uitvoering van de onderwaterdrainage in relatie tot monitoring, onderzoek, peilbeheer en het verbeteren van biodiversiteit. Net als vroeger werd de samenwerking beklonken door samen uit één glas te drinken. Hoogheemraad Bert de Groot van het waterschap had hiervoor een speciaal gelegenheidsglas meegenomen. De Stichting RGW had eerder al een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de landeigenaren,  voor de uitvoering van het project.

Doel onderwaterdrainage

Door de techniek OWD grootschalig en in combinatie met aangepast peilbeheer toe te passen, wordt de bodemdaling met 40-50% vertraagd. Hierdoor blijft de stijging van de toekomstige kosten voor waterbeheer beperkt, blijft de melkveehouderij in het kenmerkende veenweidelandschap van polder Lange Weide ook in de toekomst mogelijk en wordt de uitstoot van CO2 beperkt.

Deelname waterschap

Het initiatief sluit goed aan bij de Positionpaper ‘Vertragen bodemdaling Veenweide’ van het waterschap, om samen met externe partijen, bodemdaling te vertragen. Het waterschap ondersteunt projecten om kennis op te doen en in te spelen op initiatieven.

Onderwaterdrainage is nog nooit op zo’n grote schaal in één polder toegepast. Daarom gaat het waterschap in overleg met de Stichting en andere betrokkenen, de gevolgen voor wateraanvoer, wateroverlast, waterkwaliteit, ecologie en peilbeheer monitoren en onderzoeken. Deze kennis en praktijkervaring met het peilbeheer ingepast in de bedrijfsvoering, wordt gebruikt, om een aanpak te ontwikkelen die op termijn ook in andere veengebieden kan worden ingezet. Om het effect van OWD te versterken wordt mogelijk ander peilbeheer toegepast en ingepast in de agrarische bedrijfsvoering.

Verbeteren biodiversiteit

Parallel aan de aanleg van onderwaterdrainage en de lopende onderzoeken werken de betrokken partijen aan plannen voor meer biodiversiteit in het agrarisch gebied. Er zijn ideeën rondom de veenweidesloot van de toekomst, lisdoddeteelt en het onderzoeksprogramma ‘a new life for peat soils’.

Het project in de picture

Voor de aanleg van OWD vraagt de Stichting RGW bij de provincie Zuid-Holland POP3 subsidie aan. Eind 2017 wordt bekend of de subsidie ook daadwerkelijk wordt toegekend. Op 22 september 2017 bezoekt de Europese commissie polder Lange Weide.


Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjan Holtman van het waterschap, via holtman.hm@hdsr.nl

De ondertekenaars vlnr : Bert de Groot (hoogheemraad waterschap), Peter Giezeman (stichting RGW) en Gert van den Hoeven (initiatiefnemer).

v.l.n.r. Rienk Schaafsma (Waaloord, ingehuurd door waterschap), Bert de Groot (hoogheemraad waterschap), Peter Giezeman (RGW), Kees Vroege (ANV Lange Ruige Weide), Gert van den Hoeven (initiatiefnemer, RGW), Henk Boele (RGW), Chris van Naarden (waterschap).