Subsidie voor agrariërs die waterkwaliteit verbeteren of bodemdaling remmen

Gepubliceerd op 17 april 2019

Agrariërs opgelet! Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden stelt de subsidieregeling voor agrariërs die de waterkwaliteit verbeteren of de bodemdaling remmen, per 1 mei 2019 weer open. Vanaf die datum kunt u een aanvraag indienen bij het waterschap. De regeling is bedoeld om boeren handvatten te bieden, om samen met het waterschap te werken aan duurzaam agrarisch waterbeheer.

Er is €100.000,- beschikbaar voor maatregelen die de bodemdaling in het veenweidegebied remmen. Voor waterkwaliteitsmaatregelen is een bedrag van € 110.000 beschikbaar. De provincie Utrecht ondersteunt deze maatregelen met een extra bedrag van € 100.000,-. We reserveren tijdelijke een bedrag van € 70.000,- voor aanvragen uit het gebied van het agrarisch collectief ‘Utrecht-Oost’. Zo stimuleren we het aantal waterkwaliteitsaanvragen uit deze regio. Daar werd nog niet eerder een beroep op de regeling gedaan. Als dit bedrag niet op 15 augustus 2019 is toegekend, komt het resterende budget voor het gehele beheergebied beschikbaar.

Verbeteren waterkwaliteit

U kunt subsidie krijgen voor activiteiten in het landelijk gebied die een positief effect hebben op de waterkwaliteit en de bodem. Voorwaarde is dat tenminste twee agrariërs samen gebiedsgericht concrete, fysieke maatregelen nemen om de oppervlaktewaterkwaliteit te verbeteren. Gebiedsgericht wil zeggen in een waterhuishoudkundige eenheid, zoals een polder of een watergang. Voorbeelden zijn de aanleg van natuurvriendelijke oevers, investeringen in spuittechnieken en maatregelen om erfafspoeling te voorkomen. Remmen bodemdaling Ook activiteiten die het tempo van de veenbodemdaling remmen, komen in aanmerking voor subsidie. Voorwaarde is wel dat de percelen in de laagste 40% van het peilvak liggen. Hiermee leggen we de prioriteit bij de percelen die relatief al het meest zijn gedaald. Deze maatregelen kunnen een initiatief van één agrariër zijn, maar het mag ook in samenwerkingsverband.

Watermakelaar

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een watermakelaar uit uw gebied. Hij werkt nauw samen met het agrarische collectief, het waterschap en de subsidieaanvrager om zo tot de beste ideeën te komen. Hij denkt mee met uw initiatief en helpt u bij het opstellen van het agrarisch waterplan.

Samenwerken aan duurzaam agrarisch waterbeheer

De agrarische sector staat de komende jaren voor grote opgaven op het gebied van water en bodem. Klimaatverandering en bodemdaling vragen inspanningen voor voldoende schoon water en een duurzame bedrijfsvoering. Daarom is er in nauw overleg met de agrarische collectieven, LTO, NFO en waterschap Amstel Gooi en Vecht, een stimuleringsregeling opgesteld voor duurzaam agrarisch waterbeheer voor de periode 2018-2021.


Meer informatie over de regeling

Plaatje voorkant folder

Zie voor meer informatie over de regeling, de eigen bijdrage en de watermakelaars.