Start onderzoek voor weidevogels rond Schalkwijk

De gemeente Houten vindt het belangrijk dat er voldoende leefgebied is voor weidevogels binnen de gemeente. Het Eiland van Schalkwijk is een plek waar hiervoor goede mogelijkheden zijn. In de weidse gebieden rond Schalkwijk kwamen vroeger veel grutto’s, kieviten, tureluurs en andere weidevogels voor. Deze aantallen zijn echter afgenomen, maar er zijn nog steeds locaties die kansrijk zijn als leef- en broedgebied voor deze vogels.

De gemeente Houten heeft het Collectief Utrecht Oost gevraagd om een inrichtings- en beheerplan voor weidevogels op te stellen en in gesprekken met boeren, vrijwilligers, weidevogeldeskundigen en grondeigenaren de mogelijkheden onderzoeken om het leefgebied voor weidevogels te vergroten en te optimaliseren.

Grutto
De Grutto

Het Collectief Utrecht Oost is een coöperatie waar boeren lid van zijn als zij agrarisch natuur- en landschapsbeheer uitvoeren. Bij dit project werken de gemeente Houten, het Collectief Utrecht Oost samen met onder andere LTO, provincie Utrecht, de Weidevogelwerkgroep en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Beheer en inrichting

Het onderzoek houdt in dat het via inrichting en beheer mogelijk is om het gebied aantrekkelijker te maken als leefgebied voor de weidevogels. Gedacht kan worden aan het later maaien van percelen grasland, inzet van zonnepompen om het land drassiger te maken en/of het ontwikkelen van kruidenrijke graslanden. Het is hierbij ook belangrijk te onderzoeken op welke manier het beheer van weidevogelgebieden en een duurzame bedrijfsvoering samen kunnen gaan. Vooral dit laatste is belangrijk. Wanneer dit beheer niet past in een bedrijfsvoering, is het nauwelijks mogelijk dit op de lange termijn te continueren.

Gesprekken

Vanaf januari 2021 worden er gesprekken gepland met boeren en andere betrokken partijen. Natuurlijk wordt bij de afspraken rekening gehouden met de richtlijnen van het RIVM.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bij de gemeente contact opnemen met Gerco Wicherson via (030) 63 92 611.