Polderkennis op peil: poldergerichte opzet succesvol door samenwerking boeren en waterschap

Gepubliceerd op 25 maart 2021

In het project Polderkennis op Peil hebben circa 100 veehouders in West-Utrecht de afgelopen drie jaar in tien studiegroepen gewerkt aan watergerelateerde problemen in hun eigen polder. Veehouders, waterschappen en agrarische collectieven voor agrarisch natuurbeheer wisselden in deze groepen kennis en ervaringen uit. De poldergerichte opzet blijkt zo succesvol, dat ook andere regio’s inmiddels met deze aanpak aan de slag gaan. De betrokken waterschappen willen deze aanpak ook in andere delen van hun werkgebied gaan toepassen.

Samenwerking boer en waterschap

Polderkennis op Peil is een initiatief van agrarische collectieven Rijn, Vecht en Venen en ANV Lopikerwaard, het adviesbureau PPP-Agro Advies, waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en LTO Noord vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Nieuw aan deze opzet is dat studiegroepen bestaan uit boeren die in dezelfde polder wonen en vaak letterlijk buren van elkaar zijn. En dat waterschappen deel uitmaken van de studiegroepen.

Oplossingen op lokaal niveau

In drie jaar intensieve samenwerking zijn in 10 studiegroepen van gemiddeld 10 boeren op lokaal niveau watergerelateerde problemen besproken. Samen hebben ze naar oplossingen gezocht. Te denken valt aan problemen met kwel, waterafvoer, waterkwaliteit, bodemdaling en inlaat van gebiedsvreemd water. Per polder hebben de partijen bepaald welke watergerelateerde onderwerpen besproken werden. Naast de studiegroepen zijn er themadagen georganiseerd over gezamenlijke problemen. Bij sommige studiegroepen zijn experts uitgenodigd om over een bepaald onderwerp te discussiëren. Deze aanpak heeft ertoe geleid dat:

  • een groot aantal deelnemers hun bedrijfsvoering heeft aangepast op het gebied van inkuilen, beweiden en voerstrategie;
  • de samenwerking en het begrip tussen waterschap en boeren en tussen boeren onderling is verbeterd. Voorbeelden hiervan zijn dat weiden meer is dan de staldeuren openzetten en een stuw plaatsen meer consequenties heeft dan alleen maar een hoger peil in een sloot;
  • er rond specifieke polderproblemen nieuwe processen zijn opgestart door boeren en waterschap om te onderzoeken hoe deze opgelost kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn het project “Uit de kwel” en een onderzoek naar een andere manier van ecologisch slootschonen.

Meer informatie

Meer informatie over dit project is te vinden op de website van het agrarisch collectief Rijn, Vecht en Venen. Op deze website staan de eindrapportage van dit project, diverse vlogs van deelnemende boeren, een korte filmpje over het project en een link naar het webinar van dinsdag 23 maart 2021.


Het resultaat van een vraag aan de deelnemers van het webinar dat door meer dan 75 mensen is bezocht