Middelenkast agrariërs succesvol opgeruimd

De actie ‘Bezem door de middelenkast HDSR’ is succesvol afgerond: 166 akkerbouwers, fruittelers, melkveehouderijbedrijven, hobbyboeren en loonwerkers hebben in totaal 3.518 kg aan verouderde gewasbeschermingsmiddelen ingeleverd. Daarmee heeft 13% van alle agrariërs in het werkgebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden deelgenomen. Bij 22 deelnemers was de middelenkast op orde. De actie was gericht zijn op het verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Het project is door de afvoer van ruim 100 kg DDT zeer succesvol te noemen. Dit middel is al sinds 1973 verboden in gebruik. Voor wat betreft de middelen zijn vooral herbiciden (32%), fungiciden (30%) en insecticiden (14%) afgevoerd. Bij de voormalige/gestopte bedrijven is gemiddeld het hoogste aantal kg afgevoerd: 65 kg/bedrijf, gevolgd door de fruitteeltbedrijven met 37 kg/bedrijf en loonwerkers met 21 kg/bedrijf.

Verminderen milieubelasting

Het doel van de actie was om de milieubelasting in het werkgebied van het waterschap te verminderen door verouderde en niet meer toegelaten middelen gratis af laten voeren. De Utrechtse gemeenten, de provincie Utrecht, Vitens en het waterschap trokken hierin samen op, in samenwerking met de Nederlandse Fruitteelt Organisatie (NFO) en LTO Noord. Zo werken partijen samen aan het halen van doelen van de Kaderrichtlijn Water om de waterkwaliteit te verbeteren, de drinkwaterbronnen te beschermen en de milieubelasting van de bodem en grondwater te verminderen. CLM Onderzoek en Advies en adviseurs in gewasbeschermingsmiddelen voerden het project uit.

Verbeteren afvoer middelen

Veel agrariërs schonen hun middelenkast regelmatig op. Uit reacties van de adviseurs gewasbeschermingsmiddelen en deelnemers blijkt dat de ‘Bezemactie’ in een behoefte voorziet, omdat de inzameling en afvoer niet goed geregeld is. Het waterschap, de provincie en het drinkwaterbedrijf steunen daarom het initiatief van leveranciers van gewasbeschermingsmiddelen, de agrarische sector en CLM om de inzameling en afvoer van restanten gewasbeschermingsmiddelen op een andere manier te regelen.

Waarom de ‘Bezemactie’?

Land- en tuinbouwbedrijven gaan steeds bewuster en zorgvuldiger om met het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Ondernemers investeren in driftreducerende spuittechnieken, waterzuiveringsinstallaties en niet-chemische bestrijding van ziekten en plagen om emissies van deze stoffen naar het milieu te verminderen. Afvoer van restanten gewasbeschermingsmiddelen die niet meer toegelaten en/of verouderd zijn, is onder meer lastig door het ontbreken van goede inzamelpunten. Hierdoor blijven deze middelen vaak op het bedrijf en is er een potentieel risico dat deze chemische stoffen gebruikt worden en in het oppervlaktewater en grondwater terechtkomen.


Meer informatie

Meer informatie kunt u inwinnen bij CLM Onderzoek en Advies, via e-mail info@clm.nl.

Impressie grote hoeveelheden af te voeren middelen