Nog meer leven in de boerensloot: Waterschap en landbouw-organisaties tekenen intentieverklaring Schoon en voldoende water

Gepubliceerd op 15 februari 2021

De regionale landbouworganisaties van de NFO en LTO Noord, 4 agrarische collectieven en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) hebben onlangs de intentieverklaring ‘Schoon en voldoende water’ ondertekend. De partijen geven aan samen te willen werken aan een verdere verbetering van het watersysteem voor landbouw en waterbeheerder. Bij de intentieverklaring hoort een plan van aanpak. Agrariërs en waterschap gaan dat gezamenlijk verder uitwerken per deelgebied.

Plan van aanpak

Dit plan van aanpak richt zich specifiek op de samenwerking in de agrarische sector. Het plan onderscheidt drie gebieden, namelijk Veen, Klei, Heuvelrug, met ieder een specifiek  streefbeeld. Alle drie de deelgebieden hebben kenmerken die hun watersystemen uniek maken ten opzichte van de andere gebieden. Hierdoor zijn de huidige situatie, een realistisch streefbeeld en de gewenste maatregelen per gebied anders. Het is de bedoeling om lokaal in de drie deelgebieden met kleine groepen boeren (5-10 boeren) te werken. Het lokale karakter is belangrijk, want binnen één deelgebied kunnen de verschillen groot zijn.

Goede start

Aad Kester van LTO Noord-afdeling Kromme Rijn en Heuvelrug vindt het plan van aanpak een goede start. “Om succesvol te zijn zal bij de uitwerking nog specifieker naar de gebieden gekeken moeten worden. Er is heel veel verschil tussen de zandgronden van de Heuvelrug en de zware kleigronden van de Langbroekerwetering. Maatwerk is essentieel.” Ook Harold Vlooswijk (collectief Rijn en Gouwe Wiericke) is enthousiast: “Onze kennis en ervaring in het levendiger maken van boerensloten delen we graag met anderen die daar ook de meerwaarde van zien”.

Uitwerking

De deelnemende partijen werken het plan van aanpak per deelgebied uit in uitvoeringsprogramma’s. Deze uitvoeringsprogramma’s geven aandacht aan onder andere de diversiteit binnen het deelgebied, wie welke rol pakt, de planning, de beschikbare middelen voor het proces en eventueel te nemen maatregelen. Waar mogelijk wordt aangesloten bij bestaande overlegstructuren of processen, zoals de waterinfiltratieprocessen in veengebieden. Belangrijk is de aandacht voor een duurzaam boerenbedrijf en het toekomstbestendig watersysteem.

Nog meer leven in de boerensloot

Door ondertekening van deze intentieverklaring laten de partijen zien dat ze zich inzetten voor een toekomstbestendige agrarische sector en een goede en gezonde waterhuishouding voor boer, natuur en maatschappij. Hoogheemraad Bert de Groot: “Samen met de agrariërs gaat het waterschap voor nog meer leven in de boerensloot.” Maarten Gerritsen (Nederlands Fruitteelt Organisatie) geeft aan: “Als fruitteeltsector hebben wij veel te danken aan het sterke waternetwerk. Daarom pakken wij onze verantwoordelijkheid wanneer er nog een slag kan worden gemaakt in de levendigheid van sommige sloten.”

Naast een intentieverklaring met de agrarische sector, wil het waterschap ook met andere relevante partijen een intentieverklaring tekenen. Met gemeenten zijn bijvoorbeeld afspraken over samenwerking vastgelegd in het bestuurlijk overleg ‘Water en klimaat’.