Landelijke LTO-excursie naar veenweidegebied Lange Weide Driebruggen

Onlangs organiseerde de LTO weer de jaarlijkse excursie in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Dit jaar stond het beheergebied van De Stichtse Rijnlanden centraal, met als thema: landbouw in het veenweidegebied. Medewerkers en bestuurders van LTO, waterschappen, ministeries en ondersteunende diensten kregen hiervoor een uitnodiging.  Namens het waterschap waren Niels Lenting en Chris van Naarden ambtelijk aanwezig.

Circa 60 personen kwamen naar de polder Lange Weide in Driebruggen, waar DAW-programmamanager Geert de Groot de mensen ontving in dorpshuis Custwijc. Na een kort welkomstwoord nam de voorzitter van de Unie van Waterschappen Ingrid ter Woorst het woord namens het BOOT-overleg (Bestuurlijk Overleg Open Teelten). Ze reikte het DAW-jaarverslag 2018 uit aan Marjan van Giezen die de minister van het Ministerie van I&W vertegenwoordigde. Na de officiële uitreiking stapte het gezelschap in de DAW-karavaan bus naar het bedrijf van Bartlo Hogendijk.

Duurzaam boeren op veen

Bartlo Hoogendijk is voorzitter van de LTO-afdeling Bodegraven e.o. en deelnemer aan de Proeftuin Veenweide en de pilot Toekomstbestendige polder Lange Weide. Hij ontving ons hartelijk in zijn stal. Hij gaf een toelichting op zijn melkveebedrijf in het veenweidegebied en de studiegroepen waar hij aan deelneemt. Bij een paar van deze studiegroepen, zoals de proeftuin Veenweide en het project Bewust boeren Gouwe Wiericke, is het waterschap rechtstreeks betrokken. Hij werd bijgestaan door Marieke van Leeuwen, de DAW-coördinator van Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Marieke van Leeuwen lichtte toe dat ze in studiegroepen onderzoeken op welke manier de verduurzaming van de melkveehouderij voor zowel de boer als het milieu, goed kan uitpakken.

Toelichting op proef

Daarna was het de beurt aan Kees Vroege (voorzitter van het Agrarisch Collectief (ANV) Lange Ruige Weide en Chris van Naarden van het waterschap om wat te vertellen over de pilot onderwaterdrainage in de Toekomstbestendige polder Lange Weide. Kees Vroege ging in op de totstandkoming van het project. Vervolgens lichtte Chris van Naarden de werking van onderwaterdrainage toe. Ook ging hij in op de onderzoeksvragen die er zijn over de uitrol van onderwaterdrainage op grote schaal in veenweidengebieden.

Kijkje in de polder

Toen was het tijd om buiten in de polder een kijkje te nemen. Ondanks de zeer natte periode van de afgelopen weken, bleef het de hele excursie droog. Met als voordeel dat de demonstratie over de aanleg van onderwaterdrains door kon gaan.

Het gezelschap sloot de dag af met een netwerklunch in het Dorpshuis.


Lees het DAW-jaarverslag 2018

Uitreiking DAW-jaarverslag 2018 door Ingrid ter Woorst (voorzitter Unie van waterschappen; rechts)  en Jakob Bartelds (LTO-Nederland bestuurder; links) aan Marjan van Giezen (DG Ministerie van I&W; midden)

Uitleg in de stal over het bedrijf door Bartlo Hogendijk (melkveehouder) en Marieke van Leeuwen (DAW-coördinator).

Discussie in het veld na de demonstratie van de draineermachine.