Kennisloket Erfafspoeling online

Kennisloket Erfafspoeling online

Op 9 oktober 2013 is het digitale Kennisloket Erfafspoeling www.goedboerenerf.nl gegaan. De website laat aan boeren zien hoe ze vervuiling van water en bodem door afspoeling van het erf zo veel mogelijk kunnen voorkomen.

Door afspoeling van het erf van boerenbedrijven kunnen meststoffen, organisch materiaal en andere schadelijke stoffen in het oppervlaktewater, riolering en bodem terecht komen.Het Kennisloket geeft boeren informatie over mogelijkheden om deze afspoeling terug te dringen en over de milieueisen die het Activiteitenbesluit stelt aan de inrichting van het erf. Zo is informatie te zien en te lezen over de opslag van voer en mest, de inrichting van de wasplaats en opvang van afvalwater. Naast de wettelijke eisen staan er ook veel praktische tips op de website.

Het Kennisloket is bedoeld voor alle boeren, maar in het bijzonder voor degenen die aanpassingen op het erf willen uitvoeren. Veel maatregelen kunnen dan tegen geringe meerkosten worden uitgevoerd. De site is ook interessant voor loonwerkers en adviseurs van boerenbedrijven. De site kan worden aangevuld met praktische tips en maatregelen. Ingediende tips worden beoordeeld op toepasbaarheid en wettelijke eisen voor ze op de site worden geplaatst.

Het Kennisloket is ontwikkeld door adviesbureau Broos Water uit Emmeloord in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Unie van Waterschappen. Bij de ontwikkeling zijn LTO Nederland en de branchevereniging voor de loonwerkers CUMELA betrokken geweest.


Subsidie advies duurzame erfinrichting

Meer informatie vindt u op Utrecht-west regeling erfscans.

Goed boerenerf

Op deze site vindt u maatregelen en tips om erfafspoeling te verminderen.