Informatieavond toekomst maaien watergangen in Kromme Rijngebied

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft het maaibeheer in 2014 gewijzigd, vanwege bezuinigingen. De ervaringen met het maaionderhoud in de afgelopen twee jaar zijn geëvalueerd. Op basis hiervan wil het waterschap het maaibeheer in het Kromme Rijngebied voor de komende jaren verder invullen, samen met de agrarische sector, andere overheden en maatschappelijke organisaties.

Daarom houdt het waterschap een informatieavond voor fruittelers en veehouders op woensdag 1 juni 2016 in Dorpshuis ‘De Toekomst’, Prinsenplein 3 te Langbroek. De avond begint om 20.00 uur, de zaal is open om 19.30 uur.

Meedenken nav ervaringen afgelopen jaren
Naast de eigen ervaringen, zijn ook de ervaringen van inwoners en belangen- en maatschappelijke organisaties meegenomen bij de evaluatie. Het algemene beeld van de afgelopen jaren is dat er geen grootschalige problemen zijn geweest. Op detailniveau zijn nog wel aanpassingen noodzakelijk en doorgevoerd. Een voorbeeld is dat een geschrapte maaironde toch wordt teruggedraaid op basis van ervaring.

Het waterschap wil het maaibeheer graag verder optimaliseren en fruittelers en veehouders in het Kromme Rijngebied hierbij betrekken. Uit de evaluatie kwam onder andere naar voren dat het toetsingskader om extra maairondes uit te laten voeren, verbeterd kan worden. Daarom vragen we agrariërs mee te denken over het toekomstig maaibeleid en toestandsafhankelijk maaien. Vragen als ‘Wanneer komt het waterschap extra in actie’, ‘wat kan de sector zelf doen’, ‘waar kan de afstemming beter’, komen aan de orde. Ook horen we graag ideeën van agrariërs.

Maatwerk in gebieden
Bij de uitwerking van het toestandsafhankelijk maaionderhoud op het niveau van de watergang is goed gekeken naar ervaringen met het waterbeheer in de verschillende deelgebieden. In gebieden die nu al regelmatig kampen met wateroverlast, verandert het aantal maaibeurten niet. Alleen in gebieden waar het water relatief eenvoudig aan- en afgevoerd kan worden, is het waterschap minder gaan maaien. Bijvoorbeeld, omdat er brede watergangen zijn zonder veel obstakels. In de Lopikerwaard en de regio Leidsche Rijn is daarom meer bezuinigd dan in de gebieden rond Woerden en het Kromme Rijngebied.

Op verzoek organiseert het waterschap ook in andere gebieden een informatieavond.


Kaart maaibeheer

Op de kaart kunt u zien hoe vaak een watergang wordt gemaaid.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter Westerbeek van de afdeling Waterbeheer van het waterschap, tel. (030) 634 58 68, e-mail westerbeek.p@hdsr.nl.