Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden stelt sloten zeer beperkt beschikbaar voor ecoregeling

Gepubliceerd op 22 april 2024

Boeren kunnen landschapselementen in eigendom van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden niet opgeven voor de ecoregeling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Een uitzondering hierop zijn boeren die een pacht- of beheerovereenkomst hebben met het waterschap.

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

De ecoregeling is onderdeel van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Agrarische ondernemers kunnen boven op de basispremie, subsidie krijgen door extra maatregelen te nemen op het gebied van water, landschap, klimaat, bodem, lucht en biodiversiteit. Voorbeelden van maatregelen zijn het inrichten van landschapselementen zoals sloten, houtwallen en kruidenrijke bufferstroken.

Waterschapsobjecten en biodiversiteit

Het waterschap heeft besloten om het “Nee, tenzij” principe te hanteren door waterschapsobjecten, zoals sloten en onderhoudspaden in eigendom van het waterschap, niet beschikbaar te stellen in het kader van het GLB.
Agrariërs die een pacht- of beheerovereenkomst met het waterschap hebben, krijgen wel toestemming. Aan deze toestemming verbindt het waterschap een voorwaarde: in de overeenkomst moet zijn opgenomen dat de boer aantoonbaar werkzaamheden verricht die een positieve bijdrage leveren aan de biodiversiteit en/of de waterkwaliteit.