Drone brengt bodem in beeld

Onlangs was er voor veehouders een themabijeenkomst Bodem in beeld bij de Gebroeders Van de Wind in Woudenberg. Op deze middag is besproken hoe je met behulp van een infraroodtechniek de bodemkwaliteit van verschillende graspercelen in beeld kunt brengen en afwijkende plekken kunt verbeteren. Een goede bodemkwaliteit is een belangrijk element voor hoge gewasopbrengsten.

Bij een optimaler bodembeheer daalt het risico op wateroverlast, omdat een meer doorlatende bodem meer water kan opnemen. Ook verbetert de oppervlaktewaterkwaliteit als gevolg van een afname in de uit- en afspoeling vanuit de bodem.

Gebruik drone

Om de bodemkwaliteit in beeld te brengen is gebruik gemaakt van een drone. Deze gaat met behulp van een tevoren geprogrammeerd schema de lucht in. Deze drone verzamelt gegevens van de percelen door foto’s te maken. De beelden worden vervolgens verwerkt tot kleurenkaarten. Op een voorbeeldkaart is met kleuren aangegeven hoe een resultaat van de dronebeelden eruit kan zien. De voorbeeldkaart toont welke delen van het perceel relatief verdicht (rood en geel) zijn en welke minder verdicht. De rode aaneengesloten stukken zijn het erf, de stallen en het veepad. Verder laat de kaart zien dat het zuidelijk perceel meer verdichte (gele) plekken heeft dan de andere percelen.

Afwijkende plekken

Daarna kijken we op een aantal van de afwijkende plekken in de percelen. De oorzaak van de afwijkingen verschilt per locatie. Op de ene locatie is de bodem verdicht door het rijpad vanwaar de machines het veld op rijden. Op een andere plek heeft de bodem een andere samenstelling als gevolg van een oude ruilverkaveling. En op een derde locatie bevat de bodem meer klei en minder zand.

Uit dit veldbezoek blijkt dat de dronebeelden goede en slechte plekken op een perceel kunnen detecteren. Na analyse van deze afwijkende plekken kan de boer besluiten om de bodem op deze specifieke plekken te (laten) bewerken, een volledig perceel te bewerken of juist het perceel te laten voor wat het is.

Drie innovatieve technieken

Om de afwijkende plekken te bewerken en de bodemkwaliteit te verbeteren, zijn op de themamiddag nog drie innovatieve technieken gepresenteerd:

  • een beluchtingsmachine die gaten in de bodem prikt;
  • een machine om de bodem losser te maken en die de bovenste laag van de bodem optilt, schudt en weer neerlegt en eventueel nog graszaden meeplant;
  • een machine om de bovenste laag van de bodem te mengen.

Tips

Tenslotte volgen als afsluiting nog enkele tips om de gewasopbrengst te verhogen:

  • de pH van de bodem moet minimaal 5,5 zijn. Hierdoor is er meer bodemleven wat goed is voor de bodemkwaliteit.
  • zorg dat je veel diep wortelende grassen zaait, zoals Engels raaigras
  • beperk de hoeveelheid ruwbeemd. Dit is een ondiep wortelend gras dat redelijk snel de bodemstructuur van het perceel kan verslechteren
  • het bijzaaien met 10 kg graszaden levert vaak meer opbrengst op dan het bijzaaien van 20 kg.

Impressie van de themabijeenkomst

20160722_DroneEnKaartmateriaal

Drone en te onderzoeken perceel

20160722_DroneVoorbereidingVlucht1

Voorbereiding drone vlucht

Video: drone in de lucht