Deelnemers enthousiast over meer planten en vissen in en rondom levendige boerensloot

In het veenweidegebied ten westen van Utrecht werken agrarische natuurverenigingen (ANV’s) samen met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden aan een levendige boerensloot. Als agrariërs de sloot op een andere manier beheren, ontstaan er kansen voor de waterkwaliteit.
Er loopt een proef met zeventien deelnemers die een andere werkmethode toepassen. Onlangs was er een bijeenkomst met agrariërs, vrijwilligers die de sloot monitoren en het waterschap om ervaringen en kennis uit te wisselen.
Bij sommige deelnemers is het besef dat de bloeiende slootkant van de waarde is, enorm gegroeid.

Tijdens de avond wisselden betrokkenen volop resultaten uit. De deelnemers waren enthousiast over de vele soorten planten en vissen die het afgelopen jaar in de sloten zijn gevonden. Om dit ook te laten zien, deelden de deelnemers mooie foto’s van boerensloten die er al heel levendig uitzien.

Belangrijkste resultaten

De belangrijkste resultaten van 2015 kwamen in een quiz aan bod. Zo was een vraag welke verschillende soorten planten er zijn gevonden bij welke agrariërs. De aanwezigen werden ingedeeld in drie groepen: agrariërs, mensen die de sloot monitoren en de zogenaamde ’meekijkers’, van waterschap Amstel Gooi en Vecht. Er bleek veel kennis bij alle partijen en het resulteerde in een nipte overwinning voor de monitoorders.

Mooie inzichten

De deelnemers wisselden in kleine groepjes ervaringen uit. De resultaten staan in de figuur in de rechtkolom. Enkele quotes die voorbij kwamen: Maatwerk is nodig, er zijn zoveel verschillen tussen sloten die in het veen of op kleigrond liggen.“ De agrariërs gaven aan ook graag meer kennis te willen opdoen over de verschillende soorten bloemen en planten. Bij sommige deelnemers is het besef dat de bloeiende slootkant van waarde is, enorm gegroeid. Een uitspraak die voorbij kwam: “Zag ik het eerst als rommel aan de slootkant, nu vind ik het mooi.”

Geslaagde avond

Aan het einde van de avond was de algemene conclusie: “We kunnen de opgedane ervaringen tot nu toe allemaal goed gebruiken. Deze avond was daar een succesvol middel voor.”

Iedereen vond het zinnig om bij elkaar te komen en elkaars ideeën verder aan te vullen. Een reactie van een deelnemer: ”Laten we zoiets in de zomer opnieuw doen. Maar dan in het veld, om de praktijk te zien.”

Pilot

Het project de levendige boerensloot, is een pilot die vooruit loopt op het agrarisch natuurbeheer dat in 2016 van start is gegaan. Bij agrarisch natuurbeheer maaien agrariërs de slootkant op een andere manier. Ook gebruiken ze de baggerspuit om hun sloot te schonen, om de waterkwaliteit te verbeteren.
De resultaten worden gemonitoord door vrijwilligers die regelmatig in het veld te vinden zijn en Aquon. Dat is een instantie die voor het waterschap monitoord.


Interesse om mee te doen?

Wilt u meer weten over het agrarisch natuurbeheer? Neemt u dan contact op met Beke Romp van het waterschap, tel (030) 2097150, e-mail beke.romp@hdsr.nl.

Meer over Groen Blauwe Diensten