Bufferstroken en regelgeving RVO

Om de waterkwaliteit en biodiversiteit te beschermen worden vanaf 1 maart 2023 langs watergangen bufferstroken verplicht waarop geen mest, chemische gewasbeschermingsmiddelen of biociden gebruikt mogen worden. De breedte van een bufferstrook is afhankelijk van het type watergang. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) berekent de breedte. Sinds vorige week zijn de berekende bufferstroken via de website van RVO in te zien. Het waterschap krijgt vragen over de juistheid van de aangewezen stroken.

Vragen aan waterschap

Het waterschap heeft geen zicht op de gegevens waarmee en de wijze waarop RVO de bufferstroken heeft ingetekend. Als u het daar niet mee eens bent, dan kunt u dit kenbaar maken bij RVO. Hoe u dit doet leest u op Alles over bufferstroken (rvo.nl).

Kaart KRW-waterlichamen

Wel kunnen wij u informeren over de ligging van de watergangen die zijn aangewezen voor de Europese Kaderrichtlijn Water, de zogenoemde KRW-waterlichamen.

Hiervoor gelden specifieke waterkwaliteitsdoelen en de daarbij behorende rapportage- en monitoringsverplichting hierover naar de Europese Commissie. De ligging van de KRW-waterlichamen vindt u op de kaart.