Veel belangstelling agrarische sector voor maatregelen waterkwaliteit

Op 1 mei 2019 heeft Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de stimuleringsregeling Regionaal Partnerschap voor Water en Bodem voor het tweede jaar opengesteld. Al op de eerste dag werd het budget voor maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren, overvraagd. Wel is er nog ruimte om subsidie aan te vragen voor bodemdaling remmende maatregelen.

Voor het oostelijk deel van het beheergebied heeft het waterschap een apart budget gereserveerd. Ook daar lijkt het aantal aanvragen om de waterkwaliteit te verbeteren boven het beschikbare bedrag uit te komen.

Beoordeling aanvragen

Momenteel worden alle aanvragen beoordeeld. Daarna kan het waterschap pas met zekerheid zeggen of het volledige budget is benut. Hoogheemraad Els Otterman, laat weten positief verrast te zijn over de snelle overtekening: “Ik ben blij met de ontwikkeling dat er zoveel boeren maatregelen willen nemen om de waterkwaliteit te verbeteren.” 
Ook zijn de aangevraagde maatregelen meer divers dan in 2018. Naast de populaire maatregelen als de aanschaf van weidedrinkbakken of veegmachines, zijn er ook diverse aanpassingen aan het erf aangevraagd om erfafspoeling te voorkomen. Dat geldt ook voor maatregelen om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, in zowel de fruiteelt als de melkveehouderij, te verminderen.

Samenwerken aan duurzaam agrarisch waterbeheer

De agrarische sector staat de komende jaren voor grote opgaven op het gebied van water en bodem. Klimaatverandering en bodemdaling vragen inspanningen voor voldoende schoon water en een duurzame bedrijfsvoering. Daarom is er in nauw overleg met de agrarische collectieven, LTO, NFO en waterschap Amstel Gooi en Vecht, een stimuleringsregeling opgesteld voor duurzaam agrarisch waterbeheer voor de periode 2018-2021.
De regeling is bedoeld om agrariërs te stimuleren bij het nemen van kleinschalige maatregelen die de waterkwaliteit verbeteren, of de bodemdaling vertragen in het veenweidegebied.