Voetafdruk CO₂ 2022

Onze voetafdruk komt tot stand door CO₂ (koolstofdioxide)-emisses van verschillende bronnen. Deze emissies worden onderverdeeld in 3 verschillende scopes:

  • Scope 1 is de directe CO₂ (koolstofdioxide)-uitstoot die wordt veroorzaakt door onze eigen bronnen. Denk hierbij aan het gas- en brandstofverbruik.
  • Scope 2 is de indirecte CO₂ (koolstofdioxide)-uitstoot die wordt veroorzaakt bij de opwekking van onder andere elektriciteit.
  • Scope 3 zijn de emissies die ontstaat ten gevolge van onze activiteiten maar niet in ons eigendom zijn. Denk hierbij aan de aanschaf van goederen.

Voor trede 3 van de CO₂ (koolstofdioxide)-prestatieladder maken de emissies uit scope 1 en 2, aangevuld met business travel (o.a. vliegreizen) onderdeel uit van de voetafdruk.

Directe emissies

In 2022 hebben wij ruim 136.000 m3 aardgas verbruikt ten behoeve van gebouwverwarming. Daarnaast hebben we 250.000 liter brandstof verbruikt ten behoeve van het wagenpark en materieel. Dit heeft gezorgd voor een emissie van 870 ton CO₂ (koolstofdioxide).

Indirecte emissies

In 2022 kochten we meer dan 35 miljoen kWh elektriciteit in. Dit is voornamelijk nodig voor het zuiveren van afvalwater. Daarnaast wekten we een deel op door middel van zonnepanelen en het toepassen van biogas in een gasmotor. Hierdoor leverden we ruim 1 miljoen kWh terug aan het net. Door de inkoop van onze elektriciteit is 17.745 ton CO2 geëmitteerd.

Business travel

Naast het wagenpark zijn er in 2022 meer dan 730.000 kilometers gedeclareerd en is er bijna 36.000 kilometer met het OV gereisd. Daarnaast zijn er bijna 160.000 kilometer aan vliegreizen gemaakt. Deze reisbewegingen gaan gepaard met een CO₂ (koolstofdioxide)-uitstoot van 168 ton.

Memo-items

Tenslotte vindt er bij de verbranding van biogas CO₂  (koolstofdioxide)uitstoot plaats die we kort-cyclisch noemen. Dit houdt in dat de CO₂ (koolstofdioxide)-uitstoot niet is veroorzaakt door de verbranding van fossiele brandstoffen. Alhoewel deze niet meetellen voor de voetafdruk proberen wij deze toch te reduceren. Het betreft de uitstoot door het inzetten van biogas in de WKK, maar ook het affakkelen van overtollig biogas. De uitstoot van deze bronnen bedroeg 4.455,2 ton.

De totale voetafdruk van HDSR bedroeg in 2022 18.783 ton CO₂ (koolstofdioxide). Om een beeld te vormen:

  • deze uitstoot staat gelijk aan de uitstoot van 4.991 huishoudens;
  • hiermee kunnen 1.163.200 bomen groeien voor een heel jaar;
  • hiervoor kun je 13.485 keer vliegen naar New York en terug;
  • kun je 2.983 keer om de aarde rijden met je auto.