CO₂-Prestatieladder

Ons waterschap streeft ernaar zijn CO₂ (koolstofdioxide) voetafdruk te verkleinen en in 2030 energieneutraal te zijn. Hiervoor wekt het eigen energie op, werkt het zoveel mogelijk circulair door energie en grondstoffen terug te winnen uit de processen en voert het projecten duurzaam uit. Daarbij kijkt het verder dan alleen kosten en besteedt aandacht aan materiaalgebruik, energie, ecologie, ruimtegebruik en ruimtelijke kwaliteit. Samen met medeoverheden, marktpartijen en bewoners werkt het waterschap zo aan een duurzame toekomst.

Om dit te ondersteunen certificeren wij ons voor de  CO₂ (koolstofdioxide)-Prestatieladder. De CO₂ (koolstofdioxide)-Prestatieladder is een CO₂ (koolstofdioxide)-managementsysteem om meer inzicht te krijgen in de CO₂ (koolstofdioxide)-voetafdruk én om maatregelen te nemen om die voetafdruk te verkleinen.

Wat is de CO₂-Prestatieladder?

De CO₂ (koolstofdioxide)-prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument in Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO₂  (koolstofdioxide)en kosten. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. Partijen die voor ons werken en zich laten certificeren, zullen dit ervaren als een investering die zich direct terugverdient in de vorm van lagere energiekosten, materiaalbesparing, innovatiewinst en mogelijk meer opdrachten.

De CO₂-Prestatieladder in één minuut!

Wat levert de CO₂-Prestatieladder ons op?

Ons waterschap staat op trede 3 van de CO₂ (koolstofdioxide)-Prestatieladder. Met behulp van dit duurzame meetinstrument werken we continue en gestructureerd aan CO₂ (koolstofdioxide)-reductie. Door het toepassen van de CO₂ (koolstofdioxide)-prestatieladder kunnen we maatregelen nemen om de uitstoot die we zelf als organisatie  veroorzaken, te verminderen.

Onze doelstelling is om onze CO₂ (koolstofdioxide)-voetafdruk in 2027 met 14% te reduceren ten opzichte van 2022. Om dit te bereiken nemen wij onder andere de volgende maatregelen:

  • Wij plaatsen ruim 7600 zonnepanelen op onder andere de RWZI Leidsche Rijn en de RWZI Utrecht met een totaal vermogen van 4,7 MWp.
  • We stellen voor om vanaf 2025 onze elektriciteitsinkoop te vergroenen door middel van de inkoop van 100% groene stroom van Nederlandse bodem.
  • We vervangen onze benzine auto’s voor elektrische- en dieselauto’s.
  • We verminderen de emissies van het wagenpark door tenminste 95% te rijden op de transitiebrandstof HVO100.
  • We stellen onze (rest-)warmte beschikbaar om te leveren aan warmtenetten (aquathermie).

Daarnaast stellen we voor om bij het afsluiten van het nieuwe energiecontract groene elektriciteit in te kopen. Na akkoord kunnen we onze voetafdruk tot 97% reduceren en de doelstelling hierop aanpassen.

Onze voetafdruk

Onze voetafdruk komt tot stand door CO₂ (koolstofdioxide)-emisses van verschillende bronnen. Deze emissies worden onderverdeeld in 3 verschillende scopes:

  • Scope 1 is de directe CO₂ (koolstofdioxide)-uitstoot die wordt veroorzaakt door onze eigen bronnen. Denk hierbij aan het gas- en brandstofverbruik.
  • Scope 2 is de indirecte CO₂ (koolstofdioxide)-uitstoot die wordt veroorzaakt bij de opwekking van onder andere elektriciteit.
  • Scope 3 zijn de emissies die ontstaat ten gevolge van onze activiteiten maar niet in ons eigendom zijn. Denk hierbij aan de aanschaf van goederen.

Voor trede 3 van de CO₂ (koolstofdioxide)-prestatieladder maken de emissies uit scope 1 en 2, aangevuld met business travel (o.a. vliegreizen) onderdeel uit van de voetafdruk.

Heb je vragen over de CO₂-Prestatieladder?

Neem dan contact op met onze Programmacoördinator Duurzaamheid Max Kroes: +3130 209 7656.