CO₂-Prestatieladder

Ons waterschap streeft ernaar zijn CO₂ (koolstofdioxide) voetafdruk te verkleinen en in 2030 energieneutraal te zijn. Hiervoor wekt het eigen energie op, werkt het zoveel mogelijk circulair door energie en grondstoffen terug te winnen uit de processen en voert het projecten duurzaam uit. Daarbij kijkt het verder dan alleen kosten en besteedt aandacht aan materiaalgebruik, energie, ecologie, ruimtegebruik en ruimtelijke kwaliteit. Samen met medeoverheden, marktpartijen en bewoners werkt het waterschap zo aan een duurzame toekomst.

Om dit te ondersteunen certificeren wij ons voor de  CO₂ (koolstofdioxide)-Prestatieladder. De CO₂ (koolstofdioxide)-Prestatieladder is een CO₂ (koolstofdioxide)-managementsysteem om meer inzicht te krijgen in de CO₂ (koolstofdioxide)-voetafdruk én om maatregelen te nemen om die voetafdruk te verkleinen.

Wat is de CO₂-Prestatieladder?

De CO₂ (koolstofdioxide)-prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument in Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO₂  (koolstofdioxide)en kosten. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. Partijen die voor ons werken en zich laten certificeren, zullen dit ervaren als een investering die zich direct terugverdient in de vorm van lagere energiekosten, materiaalbesparing, innovatiewinst en mogelijk meer opdrachten.

De CO₂-Prestatieladder in één minuut!

Wat levert de CO₂-Prestatieladder ons op?

Ons waterschap staat op trede 3 van de CO₂ (koolstofdioxide)-Prestatieladder. Met behulp van dit duurzame meetinstrument werken we continue en gestructureerd aan CO₂ (koolstofdioxide)-reductie. Door het toepassen van de CO₂ (koolstofdioxide)-prestatieladder kunnen we maatregelen nemen om de uitstoot die we zelf als organisatie  veroorzaken, te verminderen.

Onze doelstelling is om onze CO₂ (koolstofdioxide)-voetafdruk in 2027 met 14% te reduceren ten opzichte van 2022. Om dit te bereiken nemen wij onder andere de volgende maatregelen:

 • Wij plaatsen ruim 7600 zonnepanelen op onder andere de RWZI Leidsche Rijn en de RWZI Utrecht met een totaal vermogen van 4,7 MWp.
 • We stellen voor om vanaf 2025 onze elektriciteitsinkoop te vergroenen door middel van de inkoop van 100% groene stroom van Nederlandse bodem.
 • We vervangen onze benzine auto’s voor elektrische- en dieselauto’s.
 • We verminderen de emissies van het wagenpark door tenminste 95% te rijden op de transitiebrandstof HVO100.
 • We stellen onze (rest-)warmte beschikbaar om te leveren aan warmtenetten (aquathermie).

Daarnaast stellen we voor om bij het afsluiten van het nieuwe energiecontract groene elektriciteit in te kopen. Na akkoord kunnen we onze voetafdruk tot 97% reduceren en de doelstelling hierop aanpassen.

Onze voetafdruk

Onze voetafdruk komt tot stand door CO₂ (koolstofdioxide)-emisses van verschillende bronnen. Deze emissies worden onderverdeeld in 3 verschillende scopes:

 • Scope 1 is de directe CO₂ (koolstofdioxide)-uitstoot die wordt veroorzaakt door onze eigen bronnen. Denk hierbij aan het gas- en brandstofverbruik.
 • Scope 2 is de indirecte CO₂ (koolstofdioxide)-uitstoot die wordt veroorzaakt bij de opwekking van onder andere elektriciteit.
 • Scope 3 zijn de emissies die ontstaat ten gevolge van onze activiteiten maar niet in ons eigendom zijn. Denk hierbij aan de aanschaf van goederen.

Voor trede 3 van de CO₂ (koolstofdioxide)-prestatieladder maken de emissies uit scope 1 en 2, aangevuld met business travel (o.a. vliegreizen) onderdeel uit van de voetafdruk.

Directe emissies

In 2022 hebben wij ruim 136.000 m3 aardgas verbruikt ten behoeve van gebouwverwarming. Daarnaast hebben we 250.000 liter brandstof verbruikt ten behoeve van het wagenpark en materieel. Dit heeft gezorgd voor een emissie van 870 ton CO₂ (koolstofdioxide).

Indirecte emissies

In 2022 kochten we meer dan 35 miljoen kWh elektriciteit in. Dit is voornamelijk nodig voor het zuiveren van afvalwater. Daarnaast wekten we een deel op door middel van zonnepanelen en het toepassen van biogas in een gasmotor. Hierdoor leverden we ruim 1 miljoen kWh terug aan het net. Door de inkoop van onze elektriciteit is 17.745 ton CO2 geëmitteerd.

Business travel

Naast het wagenpark zijn er in 2022 meer dan 730.000 kilometers gedeclareerd en is er bijna 36.000 kilometer met het OV gereisd. Daarnaast zijn er bijna 160.000 kilometer aan vliegreizen gemaakt. Deze reisbewegingen gaan gepaard met een CO₂ (koolstofdioxide)-uitstoot van 168 ton.

Memo-items

Tenslotte vindt er bij de verbranding van biogas CO₂  (koolstofdioxide)uitstoot plaats die we kort-cyclisch noemen. Dit houdt in dat de CO₂ (koolstofdioxide)-uitstoot niet is veroorzaakt door de verbranding van fossiele brandstoffen. Alhoewel deze niet meetellen voor de voetafdruk proberen wij deze toch te reduceren. Het betreft de uitstoot door het inzetten van biogas in de WKK, maar ook het affakkelen van overtollig biogas. De uitstoot van deze bronnen bedroeg 4.455,2 ton.

De totale voetafdruk van HDSR bedroeg in 2022 18.783 ton CO₂ (koolstofdioxide). Om een beeld te vormen:

 • deze uitstoot staat gelijk aan de uitstoot van 4.991 huishoudens;
 • hiermee kunnen 1.163.200 bomen groeien voor een heel jaar;
 • hiervoor kun je 13.485 keer vliegen naar New York en terug;
 • kun je 2.983 keer om de aarde rijden met je auto.

Heb je vragen over de CO₂-Prestatieladder?

Neem dan contact op met onze Programmacoördinator Duurzaamheid Max Kroes: +3130 209 7656.