Kopie van Onderzoek naar thermische energie uit rioolwaterzuivering Driebergen

Gepubliceerd op 20 maart 2019

Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Heuvelrug Wonen en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden verkennen de mogelijkheden om de warmte uit afvalwater te benutten voor de verwarming van woningen in Driebergen. Zij gaven gezamenlijk opdracht voor een onderzoek. Het onderzoek moet aantonen of de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Driebergen-Rijsenburg hiervoor kan worden benut. Het onderzoek is onderdeel van het deze week vastgestelde uitvoeringsprogramma 2019 Heuvelrug Duurzaam en Klimaatneutraal van de gemeente.

Het onderzoek is een eerste verkenning van de haalbaarheid. Het kijkt naar de technische mogelijkheden, hoeveel woningen hiermee verwarmd zouden kunnen worden en naar de kosten. De onderzoeksresultaten worden in de zomer verwacht.

Nederland gaat van het aardgas af. Eén van de manieren om een woning te verwarmen zonder aardgas is via een warmtenet. Een warmtenet is een collectieve warmtevoorziening in een wijk of dorp. Thermische energie uit afvalwater kan een duurzame warmtebron zijn voor een warmtenet.

Gedeelde duurzaamheidsambities

Met het onderzoek geven de drie organisaties invulling aan hun duurzaamheidsambities. De gemeente streeft ernaar in 2035 klimaatneutraal te zijn. Het waterschap wil energieneutraal zijn in 2040. Heuvelrug Wonen is bezig met de verduurzaming van haar woningvoorraad. Op dit moment gaat het vooral om het verbeteren van de isolatie. In 2019 werkt Heuvelrug Wonen aan het verduurzamen van circa 600 woningen zodat al deze woningen minimaal label A hebben.

Uitvoeringsprogramma Heuvelrug Duurzaam en Klimaatneutraal

Deze week stelde het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente het uitvoeringsprogramma 2019 Heuvelrug Duurzaam en Klimaatneutraal vast. Duurzaamheid is een van de speerpunten uit het raadsuitvoeringsprogramma. De gemeente moet scherpe keuzes maken voor een duurzame toekomst. De gemeente besteedt hier in 2019 in totaal 400.000 euro aan.

De Utrechtse Heuvelrug wil een gemeente zijn waar mensen met plezier wonen, werken en recreëren. Niet alleen nu, maar ook over 50 of 100 jaar. De gemeente werkt samen met bewoners, bedrijven, organisaties en regionale partners zoals Heuvelrug Wonen en het waterschap, aan een duurzame en klimaatneutrale gemeente. In het uitvoeringsprogramma 2019 staan twee nieuwe opgaven. Het gaat om de Regionale Energiestrategie en de transitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving.


De rioolwaterzuiveringsinstallatie in Driebergen. Uit het relatief warme water uit douche, wasmachine en toilet kan warmte terug gewonnen worden.

Onze hoogheemraad Els Otterman van Duurzaamheid gaf namens het college opdracht voor de verkenning.