Bezwaar en beroep

U bent het niet eens met een besluit van het waterschap

Lees hieronder welke stappen u kunt ondernemen en wat de voorwaarden daarvoor zijn.

Bezwaar maken of beroep indienen

Voorwaarden

Kosten

Bezwaar maken

Uzelf, omwonenden en andere belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de bekendmaking van de watervergunning bezwaar maken bij het waterschap. Na de beslissing op het bezwaar is het mogelijk om in beroep te gaan bij de rechtbank.

Beroep indienen

Wanneer uw bezwaar op een watervergunning is afgewezen, of als het waterschap een besluit heeft genomen volgens de uitgebreide procedure, kunt u beroep indienen bij de rechtbank.

Voorwaarden

  • Bezwaar maken kan alleen door belanghebbenden*
  • Bezwaar maken kan alleen op een watervergunning en niet op een melding. De reactie van het waterschap op de melding is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen daarom geen bezwaar maken of beroep indienen tegen (de reactie op) de melding.

Per 1 januari 2022 bedraagt het griffierecht voor het instellen van beroep of het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank € 184,- voor een natuurlijk persoon en € 365,- voor een rechtspersoon. Deze tarieven zijn na te lezen op: Staatscourant 2021, 48060 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

*Uitleg belanghebbende

  • U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Bijvoorbeeld als uw buurman iets bouwt rond het water waarvoor geen vergunning is verleend.
  • U bent geen belanghebbende als u bijvoorbeeld wilt doorgeven dat iemand die in een dorp verderop een steiger bouwt bij het water zonder vergunning.

Contact - Team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)

Het team is elke werkdag bereikbaar op telefoon (030) 209 73 58 en per e-mail: vhpost@hdsr.nl