Dijkschouw

Ons werk: om een stevige dijk te behouden voeren wij controle uit op het onderhoud en de naleving van de wet- en regelgeving.

Goed om te weten

Hieronder vindt u de aandachtspunten van onderhoud gericht op de daarbij horende wet- en regelgeving waar een eigenaar met zorgplicht aan moet voldoen. Het Schouwteam controleert tijdens de dijkschouw of deze werkzaamheden goed zijn uitgevoerd. Gezien het belang van het onderhoud aan de dijk zal het waterschap in geval van een overtreding direct handhavend optreden.

Type waterkering?

De dijkschouwcontrole geldt voor eigenaren waarvan het perceel grenst aan een primaire waterkering langs de dijken: de Neder-Rijn en Lek, tussen Amerongen en Schoonhoven. Wilt u weten of u aan een type primaire waterkering grenst? Maak dan gebruik van de kaart.

Onderhoudswerkzaamheden per seizoen op de dijk

Voorjaar:

Controle op wat het hoge water aan schade en/of drijfvuil heeft achtergelaten. De inwoners met een zorgplicht op de dijk zorgen ervoor dat de dijk:

 • vrij is van drijfvuil: (er ligt geen drijfvuil of lossen materialen zoals takken, boomstammen, palen, tonnen etc, die kunnen gaan drijven.
 • van november tot april geen vee op de dijk wordt geplaatst. Het beweidingsverbod is dan van kracht. Dat betekent dat vee niet is toegestaan op de dijk. waardoor de grasmat niet beschadigd kan raken door bijvoorbeeld schapenpad(en) of gegraven kuilen.
 • binnen en buitentaluds en bermen zijn geëgaliseerd en vrij van afval en drijfvuil.

 • schade aan de grasmat hersteld (beschadigingen, sporen en kale plekken.

 • dierlijke schade hersteld zijn (molshopen en schapenpaadjes).

Zomer:

Controle op de bekleding van de dijk. De inwoners met een zorgplicht op de dijk zorgen ervoor dat:

 • het gras minstens een keer is gemaaid of afgeweid
 • de binnen- en buitentaluds en bermen zijn geëgaliseerd, gemaaid of afgeweid.
 • Alle distels en brandnetels van de dijk verwijderd zijn (taluds en bermen).
 • het gras is gemaaid ook in de hoeken, de weegbree is gemaaid, het maaisel is afgevoerd en de dijk is vrij van onkruid zoals distels, brandnetels, hoefblad, mos etc.
 • menselijke activiteit (gegraven in grasmat, object geplaatst, afrastering beschadigd, afrastering geplaatst).

Najaar:

Dit is een storm- en hoogwaterseizoen

Controle of de dijk het hoge water van de winter kan doorstaan.
De inwoners met een zorgplicht op de dijk zorgen ervoor dat:

 • het gras voldoende kort is gemaaid.
 • de binnen- en buitentaluds en bermen zijn ontdaan van distels en brandnetels e.d.
 • alle oneffenheden (schapenpaadjes, molshopen e.d.) zijn geëgaliseerd.
 • alle gebreken aan zowel op- en afritten, dijklichamen binnen- als buitendijks en waterstaatszone zijn hersteld, zodat de dijk geen insnijdingen, kale plekken of ingravingen vertoont
 • van november tot april geen vee op de dijk wordt geplaatst. Het beweidingsverbod is dan van kracht. Dat betekent dat vee niet is toegestaan op de dijk waardoor de grasmat niet beschadigd kan raken door bijvoorbeeld schapenpad(en) of gegraven kuilen.

Periode controle

 • Controle periode 1e maandag van april, juli en oktober 2023
 • Gebied, dijk langs Neder-Rijn en Lek, tussen Amerongen en Schoonhoven
 • De dijkschouw wordt aangekondigd via de websites www.overheid.nl

Waarom een dijkschouw

Waarom controleren we de dijken?

De maatregelen waarop het waterschap controleert, zijn erop gericht om zwakke plekken in de dijk te voorkomen. Zodat bij hoog water (en sterke stroming) grond van de dijk niet weg kan spoelen. Een dichte grasmat met een goede beworteling geeft die stevigheid. De controle van de dijk vindt dus voor de winterperiode plaats. In de winterperiode moeten beschadigde grasmatten al zijn hersteld.

Schouwbrief ontvangen

Heeft u een schouwbrief gekregen over onderhoud aan watergangen? Dan kunt u op de aanschrijving reageren of het onderhoud gereed melden via  Zelf regelen.

Wet- en regelgeving voor een dijkschouwcontrole

Om sterke dijken te behouden is er een wet- en regelgeving gemaakt voor de onderhoudswerkzaamheden.

Het onderhoud kan worden onderscheiden in gewoon en buitengewoon onderhoud. Wat daar precies onder wordt verstaan, staat in artikel 4.1 (onderhoudsplicht algemeen) en 3.1 (zorgplicht) van de Keur. Voor de verschillende typen keringen (primair en regionaal) zijn aparte Leggers (kaarten) opgesteld.

Tips onderhoud & veel gestelde vragen

Bekijk de onderhoudstips voor sloten, dijken of baggeren.

Overheid.nl over uw buurt

Blijf op de hoogte van berichten vanuit de overheid die van invloed zijn op uw omgeving. Dit kan via de e-mailservice of app van ‘Over uw buurt’.

Contact

Het Schouwteam is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur Telefoon (030) 209 73 65