Werken aan een Klimaatbestendige regio Utrecht in 2050

Coalitie Ruimtelijke Adaptatie Utrecht

Het klimaat verandert: hogere temperaturen, een sneller stijgende zeespiegel, nattere winters, heftigere buien en kans op drogere zomers. Daar moeten we volgens het KNMI in de toekomst in Nederland rekening mee houden. Klimaatverandering is nu ook al zichtbaar, vooral als het gaat om wateroverlast door grote regenbuien.

Acht Utrechtse overheden en de Veiligheidsregio Utrecht hebben de intentie om samen te werken aan oplossingen. De partijen werken samen zodat de regio Utrecht ook in 2050 nog aantrekkelijk is om te leven. Om deze doelen te realiseren, hebben de partijen zich in 2016 verenigd in een Coalitie Ruimtelijke Adaptatie Regio Utrecht:

 • Gemeente Utrecht
 • Gemeente Nieuwegein
 • Gemeente Woerden
 • Gemeente Stichtse Vecht
 • Gemeente Houten
 • Gemeente Bunnik
 • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
 • Provincie Utrecht
 • Veiligheidsregio Utrecht

CRA_STANDAARD_logo042018_RGB_liggend

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 2018

Recente inzichten in klimaatverandering maken duidelijk dat we niet kunnen wachten. Nu al ons voorbereiden vraagt een 'tandje erbij'. Daarom is het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie opgesteld. Het Deltaplan is een nationaal plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk en is het uitvoeringsprogramma van de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie. In dit Deltaplan staan 7 ambities voor een klimaatbestendige inrichting genoemd (zie afbeelding onder). Een daarvan is de afspraak dat gemeenten, provincies, waterschappen en andere partners een klimaatstresstest gaan opstellen. De Coalitie gaat dit doen in samenwerking Winnet. In 2015 heeft de Coalitie al een Quickscan stresstest ontwikkeld.

Op Prinsjesdag 2018 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat het Deltaprogramma 2019, met daarin concrete maatregelen op het gebied van waterveiligheid, waterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie, aangeboden aan de Tweede Kamer. De activiteiten van de Coalitie Ruimtelijk Adaptatie staan prachtig benoemd in dit Deltaprogramma!

7 ambities

Klik voor een vergroting

Wat is ruimtelijke adaptatie?

We moeten met z'n allen de regio Utrecht zodanig (gaan) inrichten dat we de gevolgen van het veranderende klimaat het hoofd kunnen bieden. Het gaat dan om voorkomen van problemen bij wateroverlast, extreme droogte, hitte en overstromingen,. Deze opgaven moeten regionaal en lokaal worden opgepakt, zoals verwoord in de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie:

 • De bebouwde omgeving van de regio Utrecht is ook in 2050 nog aantrekkelijk om te leven, omdat de bebouwde omgeving bestand is tegen wateroverlast door heviger neerslag, tegen langduriger droogte en tegen hogere temperaturen.
 • Uiterlijk in 2020 worden alle ruimtelijke ingrepen integraal getoetst op hun klimaatbestendigheid.

Elders op deze site vindt u meer uitleg over Ruimtelijke Adaptatie.

Activiteiten

In alle gemeenten van het beheergebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden worden in de maanden mei en juni klimaatstresstesten uitgevoerd. Een stresstest geeft antwoord op de vraag wat de gevolgen zijn van klimaatverandering voor onze omgeving: Waar ontstaan knelpunten bij overstromingen van rivieren, hevige neerslag en wateroverlast op straat en wat gebeurd er bij lange perioden van droogte of extreme hitte.

Op 28 juni kwamen de overheden uit het zuidwestelijke deel van de provincie Utrecht bijeen om gezamenlijk naar de regionale opgave voor klimaatverandering te kijken.

Essay: Sneller van ambitie naar implementatie in de organisatie

Het landelijke Klimaatadaptatie Adviesteam heeft een essay uitgebracht met aanbevelingen voor het klimaat- en waterbestendig inrichten van de leefomgeving. Het essay kan onze regio Utrecht helpen met het versnellen van ons eigen proces richting klimaatadaptatie.

De aanbevelingen komen voort uit een adviestraject dat het team heeft doorlopen met tien regio’s in Nederland. Het essay is opgesteld om het proces van ambitie naar praktijk ook in andere regio’s te versnellen. De bevindingen en aanbevelingen die dat traject heeft opgeleverd, brengt het Klimaatadaptatie Adviesteam nu naar buiten in de vorm van een essay (pdf, 261 kB).

Watervriendelijke tuinen

Iedereen kan meehelpen om vaker voorkomende plotselinge wateroverlast op te vangen. Zo zijn er allerlei tips en trucs om de tuin watervriendelijk(er) te maken. Het waterschap werkt samen met gemeenten en verschillende tuincentra om deze tips onder de aandacht te brengen.

Logo Natuurlijk! De watervriendelijke tuin

Voorbeelden van klimaatbestendige projecten

Er wordt door de deelnemers van de coalitie ook nu al gewerkt aan klimaatbestendige projecten.