Werken aan een Klimaatbestendige regio Utrecht in 2050

Coalitie Ruimtelijke Adaptatie Utrecht

Het klimaat verandert: hogere temperaturen, een sneller stijgende zeespiegel, nattere winters, heftigere buien en kans op drogere zomers. Daar moeten we volgens het KNMI in de toekomst in Nederland rekening mee houden. Klimaatverandering is nu ook al zichtbaar, vooral als het gaat om wateroverlast door grote regenbuien.

Acht Utrechtse overheden en de Veiligheidsregio Utrecht hebben de intentie om samen te werken aan oplossingen. De partijen werken samen zodat de regio Utrecht ook in 2050 nog aantrekkelijk is om te leven. Om deze doelen te realiseren, hebben de partijen zich in 2016 verenigd in een Coalitie Ruimtelijke Adaptatie Regio Utrecht:

 • Gemeente Utrecht
 • Gemeente Nieuwegein
 • Gemeente Woerden
 • Gemeente Stichtse Vecht
 • Gemeente Houten
 • Gemeente Bunnik
 • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
 • Provincie Utrecht
 • Veiligheidsregio Utrecht

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 2018

Recente inzichten in klimaatverandering maken duidelijk dat we niet kunnen wachten. Nu al ons voorbereiden vraagt op sommige punten een 'tandje erbij'. Daarom is het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie opgesteld. Het Deltaplan is een nationaal plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk en is het uitvoeringsprogramma van de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie. In dit Deltaplan staan 7 ambities voor een klimaatbestendige inrichting genoemd. Een daarvan is de afspraak dat gemeenten, provincies, waterschappen en andere partners een klimaatstresstest gaan opstellen. De Coalitie gaat dit doen in samenwerking Winnet. In 2015 heeft de Coalitie al een Quickscan stresstest ontwikkeld.

Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is een nationaal plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk en is het uitvoeringsprogramma van de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie. Dit eerste Deltaplan voor Ruimtelijke Adaptatie voor 2018 verschijnt met Prinsjesdag 2017. De tekst van het Deltaplan is nog niet bekend. Wel heeft de stuurgroep Ruimtelijke Adaptatie al 7 ambities aangegeven.

7 ambities

Klik voor een vergroting

Wat is ruimtelijke adaptatie?

We moeten met z'n allen de regio Utrecht zodanig (gaan) inrichten dat we de gevolgen van het veranderende klimaat het hoofd kunnen bieden. Het gaat dan om voorkomen van problemen bij wateroverlast, extreme droogte, hitte en overstromingen,. Deze opgaven moeten regionaal en lokaal worden opgepakt, zoals verwoord in de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie:

 • De bebouwde omgeving van de regio Utrecht is ook in 2050 nog aantrekkelijk om te leven, omdat de bebouwde omgeving bestand is tegen wateroverlast door heviger neerslag, tegen langduriger droogte en tegen hogere temperaturen.
 • Uiterlijk in 2020 worden alle ruimtelijke ingrepen integraal getoetst op hun klimaatbestendigheid.

Elders op deze site vindt u meer uitleg over Ruimtelijke Adaptatie.

Aan de slag met klimaatadaptatie

De Coalitie organiseert verschillende conferenties en werksessies om het begrip ruimtelijke adaptatie te duiden. Tijdens de sessies delen ze kennis, zoeken de verbinding met elkaar en beantwoorden ze elkaars vragen.

Watervriendelijke tuinen

Iedereen kan meehelpen om vaker voorkomende plotselinge wateroverlast op te vangen. Zo zijn er allerlei tips en trucs om de tuin watervriendelijk(er) te maken. Het waterschap werkt samen met gemeenten en verschillende tuincentra om deze tips onder de aandacht te brengen.

Logo Natuurlijk! De watervriendelijke tuin

Voorbeelden van klimaatbestendige projecten

Er wordt door de deelnemers van de coalitie ook nu al gewerkt aan klimaatbestendige projecten.

Kennis en ontwikkeling

In het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK) werken veel partijen samen aan onderzoek voor een veilige en leefbare delta. In dit kader zijn twee kenniskranten verschenen:

 • Natte Krant
 • Droge Kost: over de Klimaatbestendige Stad. De Coalitiepartners proberen aan te sluiten bij de onderzoekslijnen en activiteiten.

De Coalitiepartners proberen aan te sluiten bij de onderzoekslijnen en activiteiten.