Subsidieregeling Regionaal partnerschap voor water en bodem

Bent u agrariër en ziet u kansen om de waterkwaliteit te verbeteren of de bodemdaling te vertragen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de regeling.

De regeling is in nauw overleg met de agrarische collectieven, LTO, NFO en waterschap Amstel Gooi en Vecht tot stand gekomen.

Op deze pagina leest u er alles over.

Mobiele drinkbak - Koe

Een mobiele drinkbak voor koeien: een voorbeeld van het verbeteren van de waterkwaliteit om vertrapping van de oever tegen te gaan.

Welke initiatieven komen in aanmerking?

Dat is heel divers. Voorbeelden van initiatieven zijn:

  • maatregelen tegen erfafspoeling,
  • precisiebemesting,
  • natuurvriendelijke oevers,
  • bodemdaling remmende maatregelen, enzovoort.

Bekijk alle maatregelen.

Budget voor 2018 vrijwel op

Het budget voor 2018 is vrijwel op. Let op: het budget voor waterkwaliteitsmaatregelen is inmiddels voor het jaar 2018 toegekend. Ook zijn er inmiddels genoeg aanvragen binnen voor maatregelen die bodemdaling in het veenweidegebied remmen. Als al deze aanvragen worden gehonoreerd, is ook het budget voor deze maatregelen op.
In 2019 stellen we de regeling opnieuw open.

Subsidie: voor wie?

U kunt subsidie krijgen voor activiteiten in het landelijk gebied die een positief effect hebben op de waterkwaliteit en de bodem.

Ook activiteiten die het tempo van de veenbodemdaling vertragen, komen in aanmerking.

U kunt bij uw subsidieaanvraag advies krijgen van een zogeheten watermakelaar. De gevens van de watermakelaars vindt u in de rode kolom.

Lees meer in de regeling (pdf, 135 kB)

Folder Subsidie voor water en bodem

Subsidiebijdrage

De subsidie bedraagt maximaal € 5.000,- per maatregel, met een maximum van € 10.000,- per deelnemende agrariër, bij stapeling van meerdere waterkwaliteitsmaatregelen.

Voor bodemremmende maatregelen in veenweidengebieden is er maximaal € 30.000 per deelnemende agrariër beschikbaar.

Bij een combinatie van maatregelen die zowel bodemdaling remmen als de waterkwaliteit verbeteren, geldt maximaal € 40.000,- per agrariër.

Meer informatie en subsidie aanvragen

De agrarische sector staat de komende jaren voor grote opgaven op het gebied van water en bodem. Klimaatverandering en bodemdaling vragen inspanningen voor voldoende schoon water en een duurzame bedrijfsvoering. In deze veranderende wereld wil het waterschap handvatten bieden aan boeren om samen te werken aan duurzaam agrarisch waterbeheer. Daarom is er in nauw overleg met de agrarische collectieven, LTO, NFO en waterschap Amstel Gooi en Vecht, een stimuleringsregeling opgesteld voor de periode 2018-2021.